Schoolfeest van de Openbare Lagere School te Veenhuizen Uittreksel uit de notulen van 60 jaar geleden In 1932 besloten de ouders van de Openba re Lagere School te Veenhuizen het school feest zelf te organiseren en dit niet meer samen met de O.L.S. te Heerhugowaard te doen. Omdat het een aardig beeld geeft van het grote verschil tussen nu en 60 jaar geleden, willen wij u een uittreksel van de notulen van de schoolfeestcommissie, die 3 juni 1932 werd opgericht, niet onthouden. Bij het opstellen van de begroting wordt ge rekend dat per kind ongeveer f. 0.75 be schikbaar zal zijn. Met 60 kinderen wordt dat totaal f45,-. Aan autobushuur wordt f. 40,- gerekend. Totaal moet er dus f. 85,- komen, dat is een heel bedrag. De vergadering is ondanks de malaise toch optimistisch gestemd. Dan komt de vraag, wat zullen we de kinderen die dag geven? Algemeen is de mening dat andere jaren te veel sausjes zijn uitgereikt. Besloten wordt een broodje meer en sausjes minder. Er zal worden geinformeerd wat gepasteuriseerde melk kost. Na nog een discussie over het voor- en nadeel van rollen zuurtjes en ijs bonbons is tenslotte de consumptielijst klaar. 21 juni 1932. Ingekomen zijn een tweetal opgaven betreffende de autobuskosten. Boon uit Medemblik f. 45,- en bij de WA.C.O. zal het slechts f. 31,50 kosten. Vertrouwende dat de bediening even goed zal zijn als van anderen, wordt besloten de WAC.O. aan te schrijven om ons op 7 Juli naar Alkmaar, Bergen en Egmond aan Zee te brengen. De collecte heeft f. 84,60 opgebracht. De slechte tijden in aanmerking genomen, is dit zeer goed te noemen. We komen na af trek van de onkosten tot het verblijdende resultaat, dat we overhouden. Er gaan 58 kinderen mee. De prijs van de gepasteuri seerde melk valt niet mee, ze moet 10 cent kosten. Druif stelt voor melk van zijn koei en, die onder voortdurende controle staan, ongekookt mee te nemen. Maar om alles te voorkomen wordt toch besloten gepasteuri seerde melk te nemen. Dan nog een discussie over Mantel of die wel of niet in aanmerking komt voor leve ring van een gedeelte van de consumptie. Van Breugel, De Wit en Ruiter zijn altijd de begunstigden geweest. Nu is Mantel er bij gekomen en heeft dus ook als inwoner van Veenhuizen dezelfde rechten. Besloten wordt Mantel de korstjes te laten leveren. Verder wordt de verdeling aan de voorzitter overgelaten. Er moet nog worden uitgemaakt welke fooi we de chauffeur zullen geven. De een zegt 2 gulden, de ander vindt 1 gulden voldoen de. Tot Visser met timmermanstalent de zaak middendoor zaagt en er een daalder van maakt. Aldus wordt goedgevonden. De voorzitter doet nog het voorstel Bruin te vragen zijn harmonica mee te nemen om de kinderen meer gelijk aan het zingen te krij gen. Dit pracht idee krijgt luide bijval. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 5