Verenigingsnieuws De op 8 mei jl gehouden jaarvergadering werd door 39 leden bezocht. Aan de orde kwam o.a. de samenstelling van het bestuur, dat gelukkig weer "op sterkte" is. Ook werden de aanwezigen op de hoogte ge bracht van de ontwikkelingen m.b.t. het Pol dermuseum door de secretaris van de Stichting "Den Huygen Dijck". De na de pauze vertoonde film uit 1937 sprak natuurlijk met name de oudere Heerhu- gowaarders onder de aanwezigen aan. Wat is er veel veranderd! Tenslotte was er gelegenheid de aangevulde tentoonstelling "Spoeien ende Gemaelen" en de voor dit seizoen opnieuw ingerichte vitri nes te bekijken. In de laatste bestuursvergadering van de Ver eniging is besloten de Vriendenbijeenkomst, die t.n.t. ieder jaar in de herfst werd gehou den, alleen nog in "lustrumjaren" te organise ren, dus om de 5 jaar (voor het eerst in 1997). De redenen hiervoor zijn: kostenbesparing (het tweemaal per jaar uit brengen van De Overhaal kost ongeveer f. 350.-- en de moeilijkheid steeds een voor een dergelijke avond geschikt onderwerp te vinden. Het kontakt met de leden wordt door De Overhaal in stand gehouden en zelfs enigs zins uitgebreid. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze beslissing. Tenslotte: kopij voor De Overhaal in het voorjaar is van harte welkom bij de redactie evenals reakties op de inhoud van dit num mer. Bestuur Vereniging van Vrienden NB Op 24 april j.l. is een incomplete adreswij ziging ontvangen van een van de leden. Wilt u zich even melden bij de ledenadmi nistratie? (dhr. Wagenaar, telefoon 02207 -17125) Financiën Poldermuseum Bij overname van het gebouw in septem ber 1994 had de stichting een bedrag van f. 25.000.-- ontvangen aan giften (Water schap, Verzekerings- maatsch. Unive en Ver. van Vrienden). Dit geld werd gere serveerd voor de noodzakelijke aanpassin gen en verbouwingen. Inmiddels is de doorbraak tussen museum en pompruimte gerealiseerd, de keuken is vernieuwd en verplaatst, een HR-gasver- wanningsinstallatie is geïnstalleerd en er is geschilderd en isolatie aangebracht. De verwarmingsinstallatie kostte onge veer f. 7000.--, de overige werkzaamhe den ongeveer f. 10.000.—. Dat de kosten zo laag zijn gebleven is vooral te danken aan onze vrijwilligers. Zij hebben er ook voor gezorgd dat wij materialen gratis, te leen of tegen gereduceerde prijzen konden aanschaffen. Intussen werd in de afgelopen tijd nog f. 10.000.- aan giften ontvangen. Voor verdere renovatie is nu f. 18.000.— beschikbaar. De jaarlijkse subsidie van de gemeente is m.i.v. 1995 verhoogd vanf. f. 9000.— tot f. 29.000.-. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 2