m Verenigingsnieuws Hoewel het museum in 1994 maar een paar maanden was geopend, mogen we over het bezoekersaantal beslist niet klagen: 860 mensen bezochten de tentoonstelling "Spoeien ende gemaelen". Hopelijk krijgen we weer een succesvol seizoen met veel be langstelling, vooral ook van scholen. Voor groepsbezoeken kan buiten de gewone openingstijden een afspraak worden gemaakt (telefoon 02207-13545 t.n.v. mevrouw Beers). De surveillanten groep kan weer aanvulling gebruiken. Wilt u op die manier aktief bezig zijn voor het museum, dan kimt u voor infor matie en opgave ook terecht bij mevrouw Beers. De eind september j..l gehouden vrienden avond in het museum trok 60 bezoekers. Het was de eerste bijeenkomst die na de overna me van het gebouw onder "eigen dak" werd gehouden. Museumconservator de heer Ko men hield een inleiding over de tentoonstel ling "Spoeien ende gemaelen" waarbij dia's werden vertoond. Van de voor de verkoop in het museum door de heer Komen beschikbaar gestelde kalender met foto's van oud Heerhugo- waard werden bijna alle exemplaren ver kocht: een bijdrage van f. 367,50 voor het museum. Tijdens de openingstijden van het muse um kunnen verschillende boeken en kaar ten worden gekocht. Een gedeelte van de verkoopprijs komt aan de museumkas ten goede (zie de lijst elders in dit blad). De redaktie van De Overhaal is erg blij met de bijdragen van de leden in dit num mer. Wilt u reageren op de inhoud of heeft u kopij voor het in de herfst te verschijnen nummer, laat u dat dan even weten aan de redaktie. (Zie blz. 7) Begin mei a.s. wordt de jaarvergade ring gehouden, u ontvangt daarvoor tz.t. een uitnodiging. Bestuur Vereniging van Vrienden van de stich ting Den Huygen Dijcklhet Poldermuseum

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 3