Nieuws van de stichting "DEN HUYGEN DUCK" Zoals u weet vond op 8 september jl. de overdracht plaats van het gemaalsgebouw van het Waterschap Groot-Geestmeram- bacht aan de stichting, precies 15 jaar nadat in het kader van de viering van het 350-jarig bestaan van de polder Heeihugowaard het Poldermuseum van start ging. Ter gelegenheid van de overdracht ontving de stichting van het waterschap f. 15.000,-, van Verzekeringsmaatschappij Univé werd f. 5.000,- ontvangen en van de Vereniging van Vrienden eveneens f. 5.000,-. Naast de gemeentelijke subsidie (en garan tie) zeer welkome aanvullingen van het budget Zowel van de overdrachtsbelasting betref fende het gebouw, als van het schenkingsrecht is door de belastingdienst vrijstelling verleend. Als nieuwe eigenaar staat de stichting voor aanzienlijke kosten: naast de uitgaven voor gas, electriciteit, water, telefoon en verzeke- ingen zullen onderhoud en renovatie het nodige gaan kosten. Een sponsorcommissie is in het leven geroepen om plannen te maken voor fond senwerving. Er is bekeken hoe de ruimte waar nu de werkeloze pompen staan en het huidige museum het beste met elkaar kunnen wor den verbonden. Voor het conserveren van de pompen en electromotoren zal kontakt worden op genomen met de Gemalenstichting In de keuken is een warmwatervoorzie ning aangebracht en er is een nieuwe CV- ketel geplaatst. Het nieuwe museumseizoen staat voor de deur op 28 april is de offictèle opening voor genodigdea Van 29 april t.m. 5 november zal, net als in het zeer korte vorige seizoen, de tentoonstelling "Spoeien ende ge- maelen" te zien zijn, door de conservator met een aantal panelen uitgebreid. De nieuwe panelen zullen in de pomp- Tuimte worden opgesteld. Bij de pompen zullen lekstborden worden geplaatst en vanzelfsprekend zullen ook de vitrines weer worden ingericht. De stichting hoopt op een groot aantal bezoekers, met name ook van scholen in Heerhugowaard en de regio. Tot ziens in het museum! Met schoonmaak en onderhoud is al begon nen door een enthousiaste groep vrijwillig ers (zie het verslag elders in dit blad).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 2