-2- vereni gingsnieuws Tijdens de op 17 mei jl gehouden ledenvergadering nam mevr. Beers-Visser afscheid als voorzitter van de Ver eniging van Vrienden en enkele maanden later kondigde de heer Wagenaar aan als bestuurslid te willen stoppen. Zowel mevr. Beers als dhr. Wagenaar waren vanaf de op richting in 1982 bij de Vriendenvereniging betrokken. Mevr. Beers blijft in andere opzichten gelukkig nog wel aktief voor het Poldermuseum en dhr. Wagenaar heeft zich bereid verklaard o.a. de ledenadministratie en het bezorgen van post aan de leden te willen blijven doen. Het bestuur wil beiden hartelijk dankzeggen voor hun grote inzet voor de vereniging en daarmee voor het museum! Als nieuwe voorzitter is benoemd de heer Swart, ook al jaren lid van het verenigingsbestuur. Mevr. Zuurbier-Strooper heeft zich voor de periode van een jaar aangemeld als aspirant-bestuurslid: hartelijk welkom. Er is nog één vakature waarvoor we een beroep op de leden willen doen. Neemt u voor informatie en/of aanmelding kontakt op met de voorzitter of de secretaris (adressenlijst op blz. 10) Er is ook aanvulling noodzakelijk van de surveillanten- groep, o.a. in verband met de uitbreiding van de museum ruimte Leden die zich beschikbaar willen stellen voor het sur veilleren gedurende de openingstijden van het museum of tijdens groepsbezoek kunnen kontakt opnemen met mevr Beers (telefoon 13545) voor informatie en opgave. In 1995 gaat het Poldermuseum weer "volle kracht vooruit". Op de vaste surveillanten kan dan hopelijk weer gerekend worden. Wilt u reageren op de inhoud van dit blad of heeft u kopij voor het in het voorjaar te verschijnen nummer, laat u dat dan even weten aan de secretaris. Op 29 september a.s. wordt er een Vriendenavond gehouden in het Poldermuseum. Bijgaand ontvangt u een uitnodiging daarvoor. bestuur Vereniging van Vrienden van de st. Den Huygen Dijck/het Poldermuseum

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 3