-9- nieuws van de stichting "Den Huygen Dijck" Als u dit leest is 8 september 1994 in middels wel achter de rug: een heel belangrijke datum in het bestaan van het Poldermuseum, want op die dag is het gemaalsgebouw waarin het museum is ge vestigd, officieel overgedragen door het Waterschap Groot-Geestmerambacht aan de stichting "Den Huygen Dijck". Althans, naar alle waarschijnlijkheid, want op dit moment (eind augustus) is het nog niet voor 100% zeker dat alles gaat zoals gepland en gewenst. De adder onder het gras wordt gevormd door de 6% over drachtsbelasting over de economische waarde van het gebouw, waarvoor weliswaar vrijstelling is aangevraagd bij de belas tingdienst, maar waar nog geen beslissing over is genomen. In ieder geval gaat de thematentoonstelling "Spoeien ende gemaelen" op 8 september van start. Ook de vitrines zijn weer ingericht, hoofdzakelijk met eigen bezit van het museum deze keer. Tot medio november 1994 is deze tentoonstelling, die als onderwerp heeft "Hoe Holland zich door de eeuwen heen van zijn overtollig water ontdeed" en die is samengesteld door de conservator van het museum, dhr. Henk Komen, te zien. We rekenen weer op uw belangstelling! Op 17 september a.s. zullen stichting en vriendenvereni ging gezamenlijk aanwezig zijn op de "gemeentedag"een ge legenheid voor diverse organisaties om zich te presenteren. Binnenkort zult u hierover via de media nader worden ge- informeerd door de organisator van dit gebeuren, de ge meente Heerhugowaard De komende tijd zal voor de stichting in het teken staan van fondsenwerving t.b.v. het Poldermuseum. Er wordt op veel steun van bedrijven en partikulieren ge rekend om te helpen het Poldermuseum in stand te houden en zo optimaal mogelijk te laten funktioneren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 10