Zoeken naar de Moeijes-Molen Ik meen dan huis a te herkennen met de woning a op afbeelding 6, gezien de oriëntatierichting ten opzichte van de Dorpsstraat. Deze foto is in zuidelijke richting ge nomen vanaf de sluisbrug. Op de volgende foto, afbeel ding 7, herkennen we woning b achter de brug naar de Engelenburg en de schuur met de gebroken kap achter woning a. Afbeelding 6. Afbeelding 7. Afbeelding 8. Op de foto in afbeelding 8 zien we aan de Oostkant van de Dorpsstraat een drietal stolpboerderijen. De achterste en grootste is hier de bejaardenwoning 'Buiten Zorg', voordien was deze stolp het polderhuis. Deze drie stol pen zijn te herkennen op de detailfoto van afbeelding 5. De stolp uiterst links op deze foto, aangeduid met de let ter c, zou dan het polderhuis kunnen zijn. Tot zover de bebouwing links van de molen en dus ten zuiden van de sluis. Nu naar de andere kant. Rechts van de molen op afbeelding 1, dus noordelijk van de sluis, staan op de achtergrond eveneens een aantal markante stolpboerderijen aan de Dorpsstraat. We heb ben in het archief echter geen foto's die herkenningspun ten opleveren. Ook niet in de serie van 1967. Dus bleef de vraag over of momenteel, vanuit het stand punt van de fotograaf destijds, misschien nog iets te her kennen zou zijn van de contouren van de bebouwing. Om dat te onderzoeken heb ik een foto genomen vanaf de Diepgatweg in Waarland van dit gedeelte van Oud karspel. Ongeveer in de richting zoals de fotograaf de molenfoto maakte. Afbeelding 9. Plaatje van Google Earth met de aanduiding van de locatie van de molen Het is echter niet goed mogelijk om de positie van de fotograaf van toen in te nemen, aangezien het gebied is verkaveld en alle landschapselementen van toen rigou reus zijn uitgewist. Wel zijn de coördinaten van de mo lenstandplaats bekend, zodat bijvoorbeeld met Google Earth nagegaan kan worden waar de molenoorspronke- lijk gestaan moet hebben. 50 Oktober 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 51