Winkelbediende. Het nieuws van 100 jaar geleden Landelijke en regionale pers -1 maart en de daarop volgende dagen Gedurende een aantal dagen houdt een vermakelijke cor respondentie tussen Tweede Kamerlid De Jong en groen tehandelaar Slot uit Broek op Langedijk de gemoederen bezig. Naar aanleiding van een opmerking in de Tweede Kamer van kamerlid De Jong, dat de uien bij groenteboer Zuid- wijk in Den Haag zelfs drie cent per stuk kosten, stuur de de groentehandelaar dat kamerlid een telegram met de tekst: Naar aanleiding van uwe jongste rede in de 2e ka mer offreer ik u prima Langendijker (geen Kamper) uien, prima qualiteit in iedere hoeveelheid a 1 cent per stuk. In antwoord hierop stuurde het kamerlid een briefkaart naar de groentehandelaar met de tekst: Daar ik het nog niet tot uienhandelaar heb gebracht, kan ik van uwe vriendelijke offerte geen gebruik maken voor den verkoop van grote partijen. Om u mijn goede wil te tonen, heb ik uit waardering voor uw zoo vermakelijke telegram een postwissel van drie cent gezonden om mij franco Haag drie uien te doen toekomen. Algemeen Handelsblad - 6 maart In enkele dagbladen staat een bericht waarin het kamerlid een uitleg geeft van dit incidentje. Hij had geconstateerd dat de prijzen van vlees en groenten de laatste tijd sterk waren gestegen en dat vooral de tussenhandel daar flink aan zou verdienen. Daarom pleitte hij voor een exportver bod van vlees en groenten, om speculatie tegen te gaan. Later dat jaar vindt zijn oproep voor een exportverbod overigens wel gehoor bij de regering. De Coöperatie „VOORUIT'1 te Zuid Schurwoude vraagt, om zoo spoedig mogelijk in dienBt te treden, een bediende in haar Kruidenierswinkel te Zuid Sohar- woudo voor den tyd van de mobi lisatie. Brieven aan de Administratie vóór of op 17 April Schager Courant, 13 april Alkmaarsche en Schager Courant - eind mei/begin juni In de regionale kranten staan berichten dat de bakkers in Oudkarspel, Noord- en Zuid-Scharwoude verplicht wor den goedkoop regeringsbrood te bakken. Volgens de krant was de gemeente Broek op Langedijk nog niet van de noodzaak overtuigd. Regeringsbrood was brood dat de Nederlandse bakkers verplicht waren te bakken met meel van vooral inlandse tarwesoorten en toevoegingen zoals aardappel-, rogge- of peulvruchtenmeel. N O O m> S HA K HO LD E «Pe Gym nas li ekve reen. „Hercules" en „Hygifia heb ben een woord van hulde verdiend voor hetgeen ze hebben verricht fen bate der uit dc gemeenten Oud karspel en Noordschanvoude gemobtliseerden. Hunne uitvoeringen, waarvoor een flink aantal kaarten was verkocht, heeft oen zoodanig batig saldo gehad, dal een degelijk cadeau aan allen kon worden uitgereikt, ui,: een kistje van 50 sigaren, een sigarenpijpje, schrijf map met inktpotlood -er een pakje pleisters. Nog wel de moeite waard dtisl Schager Courant, 1 mei Nieuwblad van het Noorden - 27 juli Een afvaardiging van besturen van tuinbouwverenigin- gen in Langedijk zijn op audiëntie bij de minister geweest. Door een exportverbod van aardappelen zijn de voorra den opgelopen en als gevolg daarvan zijn de prijzen aan merkelijk gedaald. Schager Courant - 28 augustus Ter gelegenheid van de opening van de spoorlijn en de veiling in Noord-Scharwoude had het bestuur van de Noordermarktbond besloten twee wagons groenten, bestaande uit uien en kool, cadeau te doen aan het Duitse en het Engelse Rode Kruis. JUtOEk Ofl LANGEN DIJK. Aan de Broeker veiling is thans reeds voor 'meer dan een mil li oen gulden verhandeld. En dat reeds on dezen tiid! De groenten zi.tn dus wel duur. Schager Courant, 31 augustus Diverse regionale kranten - verschillende momenten Op verschillende momenten in 1915 wordt melding gemaakt van inzamelingsacties of ondersteuningsacties voor de gemobiliseerden van Langedijk. De Telegraaf - 8 oktober Uit Oudkarspel wordt gemeld: Aanhoudend kanongebulder wordt hier duidelijk waarge nomen. Schager Courant -19 oktober Door de regering is de gemeente Broek op Langedijk aan gewezen als stapelplaats voor de uien die de kooplieden beschikbaar moeten houden voor binnenlands gebruik. LANGEDIJK. Voor den Langeidijk fa de fabriek van de heer er Verburg en Trompetter aangewezen voor den in maak van regeeringfigroenten.- Schager Courant, 27 oktober 24 Oktober 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 25