Plan Barnewiel De brug naar de Butterlaan verdween met de demping van de Voorburggracht. Het eerste huis zou na alle werkzaamheden Lourens Bogtmanstraat 2 worden. Het huisje ernaast is nu Voorburggracht 433. De straatnaamgeving In eerdere uitbreidingsplannen in Langedijk was vooral gekozen voor vernoemingen naar het koninklijk huis. Het was met name Jan IJff, toen nog werkzaam als gemeen tebode, die zich sterk maakte voor een historisch verant woorde naamgeving van de straten. Uiteindelijk werd dit idee overgenomen en ontstonden de Kasteelstraat, de Van Teylingenstraat, de Brederodestraat en de Regthuisstraat. In eerste instantie bleef de bebouwing rechts van de Butterlaan nog groten deels bestaan. Langzamerhand ver dwenen echter de oude behuizingen en heden ten dage resten nog slechts de eerste drie huizen van de Butter- laan als even zijde van de Lourens Bogtmanstraat. Van de oude bebouwing van de But- terlaan verdween het linkse gedeelte geheel. De poterbewaarplaats aan de linkerkant verdween voor de aanleg van de weg. De bebouwing Het stratenplan werd recht toe, recht aan uitgewerkt. De Kasteelstraat kreeg een verbinding in het verlengde van de Middenkoogweg, die twintig jaar eerder was ontstaan bij de verkaveling en de ontsluiting van 't Waarland. Hiervoor moesten wel een boerderij en de smederij van Mulder worden gesloopt. Het kasteel stond oorspronkelijk aan de oostzijde van de Dorpsstraat rechts van de kerk. Het was gebouwd voor de Heer van Oudkarspel rond 1640. In de oorlog van 1799 werd het zodanig beschadigd dat het tien jaar later werd afgebroken. Geruime tijd werd het bewoond door de familie Van Teylingen, waarmee de tweede straatnaam is verklaard. In het Regthuis werd civiel recht gesproken. De Vierschaar (rechtscollege) nam dan plaats binnen een afgeschermd gedeelte van de rechtszaal. Het huidige Regthuis ontleent daar aan haar naam en hiermee is ook de derde straatnaam verklaard. In rechtszaken trad de schout op als aanklager. Lange tijd vervulde de familie Van Brederode de taak van schout. Het in 1954 verbrande café 'Het Huis de Brederode' ontleende hieraan zijn naam. De Brederodestraat is na deze uitleg ook geen raadsel meer. In het plan Barnewiel werd een bestaand 'eiland' opgenomen: de Butterlaan. Deze was bereikbaar via een voetbrug over de Voorburggracht, rechts van het hui dige pand 867. Omdat in genoemd pand in 1900 de zanger Lourens Bogtman werd geboren, werd besloten om de But- terlaan om te dopen in Lourens Bogtmanstraat. Vóór de verkaveling was het Barnewiel bij het dorp breder dan nu. De aanleg van de Kasteelstraat snoepte een stukje van het water af. Op deze foto staat links een boerderij die gesloopt werd voor de aanleg van de Kasteel straat. Rechts van de boerderij is net nog de smederij van Mulder te zien. Het dak van het huis voor de kerktoren van de Allemanskerk is nu Voorburggracht 446 en wordt bewoond door de familie Duijs. Oktober 2006 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 34