Het ontstaan van de bakkerij van bakker Rood De erven Jan Kroon, eigenaar van 1905 tot 1907. Neel- tje Aafje Hart, de weduwe van Jan Jacobsz Kroon, zon der beroep, Jacob Jacobsz Kroon sr., landbouwer, Jacob Jacobsz Kroon jr., landbouwer en Klaas Jacobsz Kroon, brood- en koekbakker, allen wonend te Oudkarspel, verklaren dat zij door het overlijden van Jan Jacobsz Kroon, in het gemeenschappelijk bezit zijn gekomen van de bakkerij. Neeltje verkrijgt de helft en de anderen bezitten elk 1/6 deel. Neeltje en Jacob Jacobsz jr. doen afstand van hun rechten. Het geheel wordt toebedeeld aan Jacob Jacobsz Kroon, onder de voorwaarde dat zij ook de schulden last op zich nemen. Klaas Jacobsz en Jacob Kroon,eigenaar van 1907 tot 1918. Op 21 september 1918 verschijnen bij notaris Johann Wilhelm Cornelis Kroon, notaris te Noord-Scharwoude, Klaas Jacobsz Kroon, bakker, en Jacob Jacobsz Kroon, korenbouwer, om de akte op te laten maken van de verkoop van de bakkerij aan Petrus Johannes de Groot, bakker wonend te Boskoop. Ook Klaas en Jacob moeten bij de verkoop verklaren, dat zij het bakkersbedrijf niet meer zullen uitoefenen in Oudkarspel. De koopsom bedraagt 8000 gulden. Deze rente moet hij elk jaar op 1 mei ten huizen van Adriaan Boomsma betalen in goud of zilvergeld totdat de schuld is afgelost. Gedurende deze tijd mag hij het perceel niet voor langer dan een jaar verhuren en niets aan het pand veranderen of het een andere bestemming geven. Ook moet hij zorgen voor een goede brandverze kering. Gerrit overlijdt 16 september 1875 in Oudkarspel in de bakkerij. Zijn overlijden wordt aangegeven op 17 september 1875 door de buren Gerrit Kroonenberg en Klaas Kardinaal. In het jaar 1877 wordt er achter de bakkerij bijgebouwd. Volkert en Jan Nijman, eigenaar van 1877 tot 1893. Op 3 februari 1877 verschijnen de broers Volkert en Jan Nijman met hun zuster Pleuntje bij notaris Philippus Hulst. Door het overlijden van hun vader Gerrit Nijman, zijn Volkert, Jan en Pleuntje de wettige erfgenamen van de bakkerij. De boedelscheiding vindt dan plaats en Volkert en Jan krijgen het pand ieder voor de helft in gemeen schappelijk en onverdeeld eigendom. Het bakkerspand rond 1900. Voor de winkel bij de ventwagen staat waarschijnlijk bakker Jan Nijman. Petrus Johannes de Groot, eigenaar van 1918 tot 1947. Na bijna 30 jaar eigenaar te zijn geweest, verkoopt Petrus Johannes de Groot, de bakkerij op 23 december 1947 aan zijn zoon Adrianus Jacobus Josephus de Groot, bakker, wonend op de Dorpsstraat A61 te Oudkarspel. Jan Nijman, eigenaar van 1893 tot 1905. Op 4 juli 1893 gaan de broers Volkert en Jan Nijman naar notaris Düker in Zuid-Scharwoude. Tot dan toe waren de broers gezamenlijk eigenaar van de bakkerij, die geschat is op een waarde van 5400 gulden. Volkert verkoopt zijn aandeel in de bakkerij aan zijn broer Jan voor een bedrag van 2700 gulden. Jan Nijman is nu in het volledige bezit van de broodbakkerij. Jan Kroon, eigenaar in 1905. Op 27 juni 1905 verkoopt Jan Nijman de bakkerij aan Jan Kroon, brood- en koekbakker, wonende te Heiloo. De buren aan de overkant: Cornelis Nap, kastelein en Klaas Kardinaal, timmerman, komen overeen dat het pad tussen de 2 percelen over een lengte van ongeveer 8 meter vrij moet blijven van het gebruik van aan weerszij den gelegen percelen. Er wordt ook overeengekomen dat Jan Nijman binnen een afstand van een uur in de omtrek, het brood- of koekbakkersbedrijf niet zal uitoefenen en in die kring zonder toestemming van Jan Kroon, geen brood of koek zal verkopen of laten verkopen. Doet hij dit toch, dan kost hem dat een geldboete van honderd gulden voor elke overtreding. De koopsom is vijfduizend gul den. Jan Kroon heeft niet lang kunnen genieten van de bakkerij. Hij sterft op 24 december 1905. Oktober 2006 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 2006 | | pagina 16