Oprichting van een naaischool. Op 7 maart 1873 leverde 5.Bos Jzn een bijdrage waarin hij de wenselijkheid aantoonde om een damesvereniging op te richten. Het doel was nuttige zaken te bevorderen cn uiteindelijk te komen tot oprichting van een naai- en breischool. Het duurde niet lang voordat aan dit initiatief vorm werd gegeven. Al op 9 augustus van datzelfde jaar werd besloten een naaischool op te richten en een onder wijzeres aan te stellen. Het loon, heel mooi tracte- ment genoemd, werd uit de kas betaald. Een eventueel tekort dienden de leden zelf bij te passen. Ene mejuffrouw De Jong werd aangesteld als hand- werkonderwijzeres. Naast haar loon van 75,- per halfjaar ontving zij voor elke leerling nog een bedrag van 2 1/2 cent per week. De leerlingen betaalden verschillende contributies; 10 cent voor 'breijen', voor naaien en knippen 20 cent per week. De lesuren werden vastgesteld voor niet- schoolgaanden van 13.00 tot 15.00 uur, voor schoolgaanden van 16.00 tot 18.00 uur. Juffrouw De Jong had daardoor wel tijd over maar mocht geen bijzonder onderwijs geven in de vakken die zij op de naaischool gaf. Opmerkelijk is dat zij vakantie had tijdens de kermis(l) te Broek op Langedijk, op 8 oktober en tijdens de kerstdagen. Het was de bedoeling om de naaischool te huisvesten in het Diaconiehuis (nu Dorpsstraat 426) zodra dit gereed was. Kennelijk hield dit verband met een interne verbouwing waarbij een stukje grondruil met buurman Greidanus een rol speelde. Totdat het zaaltje klaar was werd de school gehouden in een lokaal van Aris Kist, kastelein van herberg 'De Roode Leeuw'.Alle goede bedoelingen ten spijt lezen we in de notulen op 21 november 1873, dus nog geen drie maanden later, dat de naaischool al weer werd opge heven. Het hoe en waarom wordt niet vermeld. Jubileum Koning Willem III. Op 12 mei 1874 was het feest in Nederland. Koning Willem III en zijn eerste echtgenote koningin Sophie vierden hun 25-jarig regeringsjubileum. Ook in Zuid- Scharwoude moest dit feit gevierd worden. Ter gelegenheid van de feestelijkheden bood Juffrouw Hombrink het bestuur een vaandel aan. Tegelijk werd W.de Boertot vaandrig gekozen. Hij kon meteen aan de loop, want ter ere van de koning werd een optocht georganiseerd. We lezen in de notulen: 'Op 14 mei is het gezelschap met hunne dames onder trommelslag het dorp langsgewandeld ter bezigtiging van de illuminatie en na de terugkomst nog eenigen tijd in één der lokalen van A.Kist bijeen geweest.' Het valt een beetje moeilijk voor te stellen hoe deze optocht er heeft uit gezien. De fanfare bestond nog niet (die werd pas in 1894 opgericht) en instrumenten zullen niet in grote mate voorradig zijn geweest. Wanneer er alleen op een grote trom werd geslagen dan was het vast een sobere optocht. We stellen ons de leden van het Nut voor, alle echtparen netjes achter elkaar lopend, 'armpie deur'. De genoemde illuminatie, feestverlichting dus, zal toch niet uitbundig zijn geweest. Electriciteit was er nog niet, gas kwam pas op bescheiden wijze in gebruik na 1886. We zullen dan toch aan olieverlichting en kaarsen moeten denken. Dat men na afloop nog even 'mooi anzeten heb' in herberg 'De Roode Leeuw' valt absoluut niet te betwijfelen. Dit café is trouwens ook in later jaren het punt geweest waar men bijeen kwam, maar daarover later meer. Over het jubileum van de koning wordt in de notulen verder niet meer gerept. Men kwam bijeen in de herberg 'De Roode Leeuw' oftewel het lokaal van A.Kist.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 1997 | | pagina 8