Mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet via toneelspelen, dus het zit wel heel sterk in de familie. Daarom heeft dit schrift voor mij een heel bijzondere waarde. Ik hoop dat ook U van de sfeer, die van meer dan een eeuw geleden al lezend overkomt, zult genieten. Veel plezier, Otto P. van Driel Reciteervereeniging 't Rozenknopje Maandag 14 April 1890 werd door eenigen leden der Jongelingsvereeniging alhier een reciteerVereeniging opgericht onder den naam van "t Rozenknopje". Aan dezen vereeniging traden toe als leden M£ C. Hoogendoorn, C. Glas, P. Koedijk, A. de Bree, J. Glas, A. Schoon Szn, J. de Does, A. Schoon Kzn. Daarna werd een bestuur gekozen be staande uit Pree., Vice Pree, Secr. en Penningm. waartoe de vier eerstgenoem de werden gekozen. Daarna werd er een regelement opgemaakt hetwelk de vol gende vergadering werd voorgelezen door de Precident en door de leden goed gekeurd en de kontrebutie beliep 24 cents. 14 April tot 28 Juli 1890 Gedurende dezen tijd werden 16 vergaderingen gehouden. De opkomsten der leden vrij wel getrouw. Gedurende dezen tijd werden de volgende voor-drachten gereputeerd: {Omwille van de leesbaarheid is de volledige opsomming, welke door de heer Van Driel integraal was vermeld, hier weggelaten. We noemen er een stuk of wat. red.) "Geuzelieder", "Bij de Jaarsverwisselingen", "De beste Vriend", "De Cholera", "Hagar", "Noord licht", "De ondergang van Sodom en Gomorra", Deze allen zijn gedichten uit Bloemlezing uit eigen bodem., "Een vaste Burgt is ons de Heer De knorrepot", Samenspraak tussen 2 personen), "Dood van Julianus de Afvalliqe" "De Schietblaasbalk". Rekening en verantwoording van Secretaris en Penning: De contributiën beliepen tezamen 3.75 Aan verschillende uitgaven f 3.16 Sluiten wij met een batig saldo van 0.59 Nagezien en in orde bevonden, C.GIas Precident P.Koedijk Secretaris 11/wUrj

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 1997 | | pagina 29