Voor deze klus kreeg Zeeman uit dank een leuningstoel aangeboden. Erg lang heeft Zeeman niet genoten van zijn stoel, hij overleed op 16 januari 1927. Hij werd opgevolgd door K.Dijkhuizen. De volksgezondheid kwam ook weer om de hoek kijken. Er werd een bijdrage gevraagd voor de stichting van een neutraal en centraal ziekenhuis in Alkmaar. Helaas lieten de financiën dit niet toe. Ook de stichting van een badhuis- en zweminrichting kwam aan de orde. Samen met Het Witte Kruis zou dit worden onderzocht. Zowel Witte Kruis als Nut hadden beiden een lege kas, zodat van dit mooie plan niets terecht kwam. De waterleiding was inmiddels aangelegd, maar Jan de Geus deelde eind 1925 mee dat hij een vrouw in de sloot andijvie zag spoelen terwijl ze wel een kraan had. Trots was het Nut toen het op 19 december 1925 de eerste vergadering in de nieuwe kolfbaan van 'De Roode Leeuw' kon houden. Nu kon men de feestavonden grootser aanpakken. Ongelukkig genoeg was de winter die erop volgde zo koud dat men klaagde over de slechte verwarming. Ook had men erg veel last van rook zodat er werd voorgesteld om tot de pauze niet te roken. Een aardig voorstel was om aan Piet Kramer, de kastelein, een electrische rookverdrijver aan te bieden. Het ketste evenwel af omdat er onvoldoende geld in kas zat. Ter gelegenheid van de opening had het Nut, samen met leden van een vroeger toneelgezelschap, het stuk 'Het 7e gebod' van Heijermans opgevoerd. In dezelfde bijeenkomst vond de huldiging plaats van Jacob de Geus, die 50 jaar lid was. De Geus vervulde al 35 jaar daarvan de functie van commissaris van de bibliotheek en organiseerde de vrouwenavonden. Voor zijn inzet ontving hij een barnstenen sigarenpijpje in een etui met een gouden plaatje met inscriptie. Dat het toneel ook niet werd vergeten blijkt uit het opvoeren van een eenacter op de Vrouwenavond in maart 1927. Door Dr.G.C.van Balen Blanken, arts te Spanbroek en voorzitter van het Historisch Genoot schap Oud West-Friesland, was een blijspel geschreven onder de titel 'Een vreemde eend in de bait'. Over deze avond ontstond enige commotie omdat de Langedijker Courant volgens het Nut een 'leugenachtig verslag' had geplaatst. 'Beter geen verslag dan zoo'n verslag' sprak voorzitter Berkhout. Hoe de affaire afliep wordt niet vermeld. Het jaar 1927 werd gekenmerkt door een lege kas. Zelfs een bloemetje ter gelegenheid van het 12ia jarig hu welijk van kastelein Piet Kramer en Trijntje Kist gaf me nig bedenkelijk gezicht. Toch werd door een extra bij drage een blijk van waardering door het Nut aange boden. Latere jaren. Begin 1928 overleed Piet Berkhout, de voorzitter van het Nut. Opvallend is dat na dit moment geen notulen meer beschikbaar zijn. We kunnen dus niet meer zien hoe de vereniging zich bestuurlijk ontwikkelde. Het Nut had hiermee evenwel geenszins opgehouden te be staan. Uit later jaren zijn nog wel fragmenten bewaard gebleven, waaronder diverse programma's. Allereerst was daar het 60-jarig bestaan in 1932. Op het programma zien we de gebruikelijke muziek- en toneelstukjes en voordrachten. Dat de toneelstukjes bedoeld waren om de lach op te wekken blijkt wel uit de titels. Wat te denken van 'De Kostschool van Miss Mops' of 'De voetbalvereniging van Knuppelveen'. Als ander onderdeel wordt genoemd een Foto-opname door het Foto-Persbureau van Amster dam. Deze foto is bewaard gebleven en drukken we hierbij af. Foto genomen t.g.v. het 60-jarig bestaan van Nut en Genoegen in 1932, in de kolfbaan van De Roode Leeuw. De mensen in de verte zijn moeilijk te onderscheiden, vooraan lukt beter. We zien: Links van de linkse tafel: Jan Schoort, Piet Schoort,W.C.Bouman, Cornelis ter Hofstede, Dirk de Geus, Cor Wagenaar, Mr Renaud, Siemen de Boer. Rechts van de linkse tafel: Trijntje Schoorl-Kaptein,vrouw Bouman, Ter Hofstede-van Raamsdonk, Mien de Geus-Twisker,Links van de rechtse tafel: ....de Geus?,Cees Kostelijk,Cor Oudendijk,Erkamp, Piet BoonRechts van de rechtse tafel: 5. Kostelijk-Koiif, Jac.Oudendljk-Slewertsen, De vijf jongens aan de linkerkant: Klaas de Boer,Cees Kostelijk, Jan Oudendijk. Van de meisjes rechts is de tweede Coby Moolhuizen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid | 1997 | | pagina 13