Feesten en jubilea. Burgemeesters, dominees en onderwijzers waren graag geziene bestuursleden van 't Nut. Burgemeester/notaris J.W.C.Kroon werd eind 1893 vice-voorzitter. Hij werd al gauw afgelost door Ds Melchers die op zijn beurt het stokje weer overgaf aan S.Rodenhuis, de onderwijzer. Toen deze laatste vertrok in 1900 werd meester Bouke de Vries weer als vice praesus benoemd. De jubilea werden goed in de gaten gehouden. Reeds in oktober 1896 werd al weer extra geld ingezameld om een jaar later het 25-jarig bestaan te vieren. Op 23 oktober 1897 wordt gewag gemaakt van deze feestelijke bijeenkomst. Zo'n honderd mensen kwamen in De Roode Leeuw bij elkaar. Een bijzonder jubileum was er op 30 september 1905. S.Zeeman was vijfentwintig jaar secretaris van 't Nut. Hij werd hiervoor gehuldigd en ontving een driedelig boekwerk van de 'Geschiedenis der XVII Nederlanden' en een zilveren lepel met inscriptie. Het boek zal wel over Nederland in de 17e eeuw gegaan hebben. Toen J.Ham ruim zes jaar later zijn zilveren jubileum als voorzitter vierde kreeg hij vijf boeken over 'De Geschie denis der Menschheid' en een gouden bril cadeau. Verschil met de secretaris moet er zijn, nietwaar? Ook het 40-jarig bestaan ging niet ongemerkt voorbij. Kennelijk was alles wel duurder geworden want de contributie voor 1911 werd verdubbeld, ook voor nieuwe leden. Toen een jaar later het feest werd gevierd werd apart melding gemaakt van het feit dat Dirk Jongerling al vanaf de oprichting lid was. Er waren veel felicitaties binnengekomen, o.a. van de fanfare 'Kunst na Arbeid', dokter C.Rootlieb (de voormalige huisarts) te Bloemendaal en mejuffrouw B.C.Hombrink uit Apeldoorn. De laatste was een zuster van de eerste voorzitter Hombrink. Er werd in bloemrijke taal teruggekeken op de voorbij gegane periode. Geen superlatieven werden achter wege gelaten om de loftrompet te steken. Men kon in Zuid-Scharwoude recht trots zijn op zo'n gezelschap. Het feestprogramma bestond uit zang, voordrachten en korte blijspelen. Eén en ander werd afgewisseld met algemeen gezang en gezellige kout, lezen we in de boeken. 'Hierna werd om ongeveer 8 uur zondagmor gen door de voorzitter het feest gesloten'. Of ze toen ook wisten wat feesten was. Nu moet men niet denken dat er alleen maar gefeest werd. Naast de elke keer terugkomende lezingen over actuele onderwerpen, richtte men ook vaak de aandacht op maatschappelijke problemen. We lezen regelmatig dat het Nut zich richtte tot de gemeenteraad. De gezondheidszorg in kleinere gemeenten, de staatspensi- onering, de drankbestrijding en de terugdringing van cholera en tyfus werden vaak vanuit het Nut aange zwengeld of ondersteund. Voorzitter Grabowsky vroeg als onderwijzer aandacht voor het probleem van de rokende jeugd. Hij pleitte ervoor dat het Nut erin zou voorgaan om dit kwaad terug te dringen. Ook leefde men mee met evenementen die in het dorp werden gehouden. In de vergadering van 21 februari 1914 werd trots het kruis getoond voor het concours van de jubilerende fanfare 'Kunst na Arbeid'. Voor het concours van 1920 vroeg K.n.A. zelf aan het Nut om een medaille. Het verzoek werd gehonoreerd. Bij de grote watersnood in februari 1916 schonk het Nut ƒ100,- J.Ham, het hoofd der school, nam op 22 maart 1916 afscheid als voorzitter na een lange periode van 28 jaar. Hij werd feestelijk uitgeluid en direct door Grabowsky, de nieuwe hoofdonderwijzer, als voorzitter opgevolgd. Deze periode wordt in de notulen sterk beïnvloed door de Eerste Wereldoorlog. Bij het sluiten van de vrede in 1918 toont Nut en Genoegen een sterke pacifistische inslag. In 1919 ondersteunde het Nut het verzoek van de bond van onderwijzers om in Langedijk te komen tot op richting van een MULO-school. Meester Grabowsky was vanaf 1919 vaak afwezig en werd, ondanks dat hij officieel nog de leiding had, door de schilder Piet Berkhout opgevolgd als voorzitter. Eind 1920 vertrok Grabowsky definitief naar Weesp. 50-jarig bestaan. In 1922 diende zich opnieuw een jubileum aan, het 50- jarig bestaan. Door het verschuiven van de kermisdatum vond men 14 september niet meer zo geschikt om te feestvieren. Half november leek beter. Zo werd besloten om zaterdag 25 november aan te houden. De Lange- dijker Courant verhaalde uitvoerig van dit feest dat, hoe kan het ook anders, eindigde om 7 uur op zondag ochtend. Het moest ook wel zo lang duren want het programma bestond uit maar liefst 30 onderdelen. Zangstukjes, voordrachten, blijspelen en in de pauze een tombola zonder nieten. Zelfs het modernste op gebied van amusement, de bioscoop ontbrak niet. Een heel groot aandeel in die jaren had Cor Groot, een man die met toneel, voordrachten en zang ieders bewondering oogstte. Hij wordt dan ook apart ge noemd in het verslag van de secretaris. Door het uit bundig feestvieren was er wel een tekort ontstaan van ruim 84 gulden, leder lid moest meehelpen dit gat te dichten door f 1,25 bij te dragen. Na al dat feesten moest er ook weer gedacht worden aan de medemens. Er zou een circulaire worden rond gestuurd waarin de mensen werden opgewekt om geld of goederen af te staan voor Het Roode Kruis. Hiermee zouden de noodlijdende Duitschers kunnen worden geholpen. In oktober 1924 constateerde men dat het grafmonument van de familie Hombrink in sterk verwaarloosde toestand verkeerde. Omdat de familie bijna was uitgestorven werd voorgesteld de opknap beurt door Nut en Genoegen te laten financieren. Dit werd met algemene stemmen aangenomen. P. Zeeman verklaarde een paar weken later dat het monument van Hombrink nu op het graf van z'n zuster stond. De mede deling werd betwijfeld, maar iets later werd bevestigd dat bij het ruimen van graven Hombrinks steen op dat van zijn tante was geplaatst. S.Zeeman legde na 44 jaar zijn secretariaatswerk zaamheden neer. Wanneer we nu nog de notulen boeken doorlezen dan moet hij ettelijke uren hebben zitten schrijven. Niet alleen de bestuurs-besluiten werden door hem opgeschreven maar ook alle lezin gen werden inhoudelijk verteld, een heidens werk.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 1997 | | pagina 12