Een jaarvergadering met een verrassing door Menno Smit Dat deze vergadering een toch wel speciaal tintje zou krijgen lag in de lijn der verwachting. Niet al leen omdat de Historische Vereniging dit jaar haar dertig jarig jubileum viert, maar vooral omdat Ge rard Numeijer na 15 jaar voorzitter te zijn geweest afscheid neemt. Gerard voelde dit schijnbaar ook wel zo, want met de constatering dat dit 'de leste keer' was opende hij wat aarzelend en zelfs een klein beetje aangedaan de vergadering. Daarna werden de agendapunten weer vlotjes doorgelopen. Uit de jaarverslagen van de secreta ris, penningmeester en de verschillende commis sies blijkt dat de HVW een financieel gezonde (con tributie blijft gelijk) en bloeiende vereniging is met bijna 950 leden en veel activiteiten. Heel belangrijk is uiteraard het blad Op de Hoogte, maar daarnaast zijn er lezingen, archiefda- gen, de beeldbank, jaarlijkse excursie en de foto tentoonstelling tijdens de Flora. De voorzitter was zichtbaar blij dat de genealogische weekenden in de Westerlanderkerk na een aantal jaren afwezig heid weer in ere hersteld waren. Met het uitgeven van boeken over de Wieringer dijkgeschiedenis en de amoureuze perikelen van Kroonprins Wilhelm te Oosterland is ook de 'historische bibliotheek' vorig jaar weer gegroeid. Tijdens de vergadering werd er overigens nog een 'Wieringer' boek gepresenteerd. Willem Baijs uit Abbekerk nam van de gelegenheid gebruik om een exemplaar van het boek 'vier eeuwen het ge slacht Bais, Baijs, Bays' aan de voorzitter te overhan digen. De kascontrolecommissie deed bij monde van Nico de Ridder verslag en alles bleek keurig in orde. De Ridder was aftredend en Marja van Dijk stelde zich na een indringende vragende blik van de voorzitter spontaan beschikbaar als nieuw lid. Niet alleen Gerard Numeijer stopt ermee, maar ook bin nen de redactiecommissie van Op de Hoogte zijn er met Bob Gorter (na 15 jaar) en Tiny van Teulin- gen-Molenaar (na 11 jaar) nog twee belangrijke steunpilaren die er mee stoppen. Tiny kreeg als dank voor haar vele werk bloemen aangeboden. Bob kon niet aanwezig zijn, maar mag zich verheu gen op een persoonlijk afscheid bij hem thuis. Bij het punt bestuursverkiezing was Ina Schoen maker-Wiegman aftredend, maar gelukkig herkies baar, wat onder applaus ook meteen gebeurde. Bij het volgende agendapunt (aftreden voorzitter) werd het erg rommelig. Het leek wel of het hele be stuur de week daarvoor de toneelvoorstelling 'Ver warringen' van Toneelvereniging Succes bezocht had. Voorzitter Gerard stond op met de bedoeling bij zijn aftreden een praatje te houden. Vicevoor- zitter Loet van Zoonen stond ook op om hetzelfde te doen, maar had (zogenaamd) de verkeerde toe spraak meegenomen. Vanachter de bestuurstafel werden aanwijzingen gegeven en druk heen en weer gepraat. De voorzitter keek met een onzekere blik vragend rond en was duidelijk even de regie kwijt. Plotseling startte onder de klanken van het Wie ringer volkslied van de Bunzingers een film. In deze film, opgenomen en prachtig gemonteerd door Martin de Graaf, richten eigenlijk alle direct bij de vereniging betrokkenen uit bestuur, medewerkers van Op de Hoogte en vertegenwoordigers van de vele commissies het woord tot de voorzitter om hem op persoonlijke en ludieke wijze een aardig heidje te geven en te bedanken voor de prettige samenwerking en zijn positieve en nimmer aflaten de inzet. Dankbare onderwerpen bij de presentjes waren zijn moeizame relatie met computers en met de overgang van Wieringen naar Hollands Kroon. Zo kreeg hij een cursus omgaan met computers voor senioren en/of dummies en een fles wijn van het merk 'Nawijn', deze bleek echter te zuur om te drinken. Om zich hier voortaan wat meer thuis te voelen kreeg hij een inburgeringscursus voor de gemeente Hollands Kroon. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 31e jaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 5