nen allemaal weer vrijgelaten. Later zijn er 187 van hen toch weer opgepakt en afgevoerd naar een concentratiekamp. Van hen is nooit meer iets vernomen. De 60 achterblijvers zijn na de oogst in 1941 ondergedoken bij boeren in en rond deWieringer- meer. Zij hebben allen de oorlog overleefd. Bedrijfsleider «emme ren heeft op die fatale dag on middellijk de Directie Wieringer- meer ingelicht over het vreselijke gebeuren in en rond het Werk dorp. Een paar maanden later gaf ir. Smeding de opdracht om het merendeel van de barakken rond het gemeenschapshuis te slopen en het centrale gebouw vol te zetten met strobalen en zakken graan. Het was namelijk bekend ge worden dat de Duitsers samen met Nederlandse collaborateurs, van het bedrijf een landbouwop- leidingsinstituut wilden maken voor jonge Nederlandse NSB- boeren, die dan later op de ver overde, eindeloze akkers in de Oekraïne zouden kunnen gaan boeren (de zogenaamde Oost- Compagnie). Inmiddels was er ook overleg gaande tussen de Wieringer- meerdirectie, de Inspecteur van de Landbouw en de Stichting Joodsche Arbeid. Unaniem was men het er over eens dat het bedrijf in Nederlandse handen moest blijven. Het idee werd geboren om er een proefboer- derij van te maken voor land bouwmechanisatie. Immers, in de jonge Wieringermeerpolder nam het gebruik van tractoren en machines steeds meer toe. Bovendien zou het beproeven van Landbouwwerktuigen op de grote rechte kavels gemakke lijk kunnen worden uitgevoerd, en de gronden rond het voor malige Werkdorp waren van di verse soort. Dat gaf als voordeel dat machines op verschillende grondsoorten beproefd konden worden. Het proefbedrijf aan de Nieuwesluizerweg start op 1 au gustus 1941 en krijgt de naam Oostwaardhoeve. Het centrale gemeenschapsgebouw van het Werkdorp en enkele barakken, waaronder de smederij, blijven dienst doen als kantoor en be drijfsruimten van het proefbe drijf. De Oostwaardhoeve De smederij van het voorma lige Werkdorp staat leeg, maar kan nog wel gebruikt worden. Door de evacuatie uit Juliana- dorp is smid Gerrit van Zoonen op zoek naar een vervangende bedrijfsruimte. Hij krijgt van de directeur van het proefbedrijf toestemming om de smederij in gebruik te nemen. Er is ook woonruimte voor de gezinnen. Bij Laurens en Guus is op 3 maart 1942 hun eerste kind Gerrit Dirk geboren in het noodhospitaal in de oude lagere school van Julia- nadorp. De drie gezinnen Van Zoonen verhuizen naar het Werkdorp. Eerst worden in het gemeen schapsgebouw appartementen gebouwd waar zij de eerste tijd kunnen wonen. De nog be staande barakken worden arbei derswoningen waar ook plaats is voor onderduikers, voornamelijk van de Rijkswerf. In december 1944 worden particulieren in de Wieringermeer door de artsen en geestelijkheid opgeroepen om kinderen, vanwege de voedsel schaarste in de grote steden, in hun gezinnen op te nemen. Door de directeur en het personeel van de Oostwaardhoeve (samen 13 man) worden in totaal 14 kin deren uit de stad opgenomen. Guus is gastvrij en krijgt veel aanloop, zoals zij ook op Wierin- gen gewend was. Zij heeft kost gangers, bereidt maaltijden en creëert slaapplaatsen voor hon gerige mensen uit de steden die op voedseltochten aan de deur komen. Het vrijstaande woonhuis van het gezin (de verbouwde bibliotheek van het voormalige werkdorp). Historische Vereniging Wieringen "Opde Hoogte" 31ejaargang nr. 2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 14