- 12- _WIERWGEN_ Overzicht van het Werkdorp. Linksboven het vrijstaande woonhuis van het gezin VanZoonen, uiterst rechtsboven tussen de bomen de smederij. Linksonder het Haukes- huis, in het midden het gemeenschapshuis met de half ronde fundering waarop barakken voor huisvesting van de leerlingen hebben gestaan. stichting richtte in ons land opleidingsinstituten op met het doel om door een agrarische of ambachte lijke opleiding de emigratiekansen van de joodse vluchtelingen te vergroten. Bijna al deze instituten waren uitsluitend gericht op emigratie naar Pales tina en dus volledig zionistisch. In het Werkdorp in de Wieringermeer emigreerde men ook naar an dere landen. Laurens en Guus voor het gemeentehuis op hun trouw dag, 13 november 1941. en 1945 een bunkerdorp dat wordt geïsoleerd van de directe omgeving. Dit is bedoeld voor de verde diging van vliegveld De Kooy en de Rijkswerf met marinehaven in Den Helder. Huizen en boerderijen die in het schootsveld liggen worden gesloopt, langs de Schoolweg komt een spoorlijntje voor aanvoer van bouwmaterialen en er verrijzen zware bunkers rondom het dorp. Julianadorp wordt sper gebied, alleen bewoners met een geldig persoons bewijs mogen in het dorp verblijven. Er worden huizen gevorderd voor huisvesting van Duitse sol daten. Het Joodse Werkdorp Nieuwesluis In 1934 is de Wieringermeerpolder zover gecul tiveerd dat wordt overgegaan tot de uitgifte van de eerste boerderijen. Het eerste bedrijf, bestaande uit ca. 58 ha. cultuurgrond met landbouwloods, wordt al per 1 maart 1934 in pacht uitgegeven aan de Stichting Joodsche Arbeid te Amsterdam. Deze Op 21 maart 1933 werd het Comité voor Bijzon dere Joodse Belangen (CBJB) opgericht. Dit comité werd door de Nederlandse regering verantwoor delijk gesteld voor de opvang en registratie van joodse vluchtelingen. De voorzitter van de CBJB professor Georg van den Berg, nam het initiatief tot het Werkdorp. Hij overlegde met de Nederlandse overheid en vroeg de regering om braakliggende gronden ter beschikking te stellen, zoals aanwezig in de pas drooggevallen Wieringermeer. Op 8 no vember 1933 liet de regering aan het CBJB weten dat zij wilde meewerken aan een tweejarige oplei ding voor, bij voorkeur al in Nederland aanwezige, joodse vluchtelingen. De overheid stelde hieraan de volgende voorwaarden: 1. Het inzetten van zoveel mogelijk Nederlandse werkleiders en bestuurlijk medewerkers. 2. Geen concurrentie met de Nederlandse economie 3. Een gegarandeerde financiering uit andere bronnen dan de Nederlandse overheid 4. Een gegarandeerd vertrek van de leerlingen na afloop van de opleiding HistorischeVereniging Wieringen "Opde Hoogte" 31ejaargang nr.2 - 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2019 | | pagina 12