Hoe zag Nederland er uit in 1814? Geertje Scheltus ..Vr f- ***'<•-> Jl. Dat is nu tweehonderd jaar ge leden en dat feit wordt in dit jaar herdacht, tweehonderd jaar ko ninkrijk en onafhankelijkheid. Hoe wel, "prins Willem VI" werd pas in 1815 koning Willem I. In 1813 heet te hij soeverein vorst. De bevolking was verarmd door de oorlog. De gulden werd nu het betaalmiddel en er kwamen mun ten met de beeltenis van koning Willem I. Hij was koning der Ne derlanden (tot 1830 was dat ook van België) en groothertog van Luxemburg. Er was geen riolering, geen telefoon, geen elektriciteit en geen gas. Het vervoer geschiedde met paard en wagen of per boot. Er waren zelfs nog geen postzegels. De ontvanger betaalde het porto bij ontvangst van de brief. Kranten bestonden er wel in die tijd. Geertje Scheltus, "dienstmeid", trouwde op zondag 18 oktober 1835 te Wieringen met Simon Wagemaker, "landman". Toen zij trouwden was Willem I koning van Nederland. Ook toen nog was er de invloed van de Fransen aanwe zig. Op hun huwelijksakte uit 1835 staat in het gedrukte gedeelte: "alles ingevolge het derde Hoofdstuk, der Wet van 20 Ven- töse Xle jaar" Dat is een datum uit de Franse republikeinse ka lender. Deze datum is volgens onze kalender dinsdag 12 okto ber 1802. De huwelijksakte werd onderte kend door de bruid en bruidegom, de vader van de bruid en de vol gende getuigen: Albert Heijblok Ontvanger der directe belastin gen, 55 jaar Jan Wijn Onderwijzer der jeugd, 63 jaar Nan Poel Notaris, 40 jaar Simon Doves Dienaar der politie, 55 jaar "Allen wonende in deesen Ge meente als getuigen ten desen ver- sogt" Waaroa wij hun, Lij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen all Mail cn Vrouwhetwelk door hun, ieder in bel bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wel uitspraak gedaan, dat zij door bel Iluwcbjk zijn Tefeenigd alles ingevolge Lel derde Hoofdstuk, der Wel van 20 Venlose XIe. Jaar, en in tegenwoordigheid T»n {V (r y'ff/m'Oi fjih'»- .-i-v i v i ttfs ft t r v f (L,, Vi;ff3. Aafry a t\* t/4 7 r C. '.h - TV t *1 A T',s&,r,fr j m J f r fpt f. tl/ V» J r"! bi f r I V *l»'. 1 i C y». hebben getcehciid. ■Sis Historische Vereniging Wieringen "Op de Höögte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 9