Wieringen, september 1799 Engelse militairen op Wieringen Op 27 augustus 1799 vielen grote aantallen Engelse en Russische troepen, 24000 man, Noord-Holland binnen, in een mislukte poging de Franse bezetter te verjagen. Ook het eiland Wieringen heeft hier mee te maken gehad, getuige het volgende relaas: wij niet, doch zeker is het, dat hij dubbel heeft gekeken, toen hij boven Oosterland voer. Nimmer toch heeft de pastorie, waar de ex- kroonprins verblijft, aan een kie zelpaadje gestaan, nimmer heeft het gebouw een rood dak gehad, nooit een simpel bleekveldje voor het huis. Om kort te gaan, aan de beschrijving af te leiden hebben de heeren vliegers zich vergast met het oog blind te turen op het woon huis van den landbouwer, den heer Maars en in hun verbeeldingsijver hebben zij den ex-kroonprins in het portaal erbij gefantaseerd.... óf het kan ook zijn, dat de correspondent niets heeft gezien en languit in den gondel lag evenals de fotograaf, met steeds maar op klompen dan sende Wieringers voor oogen. Op Mumtkg, tien tweeden September, ver voegde zich een Engelsch Officier bij de JVIu- jliclpalUcu van het Eiland IVUringcn^ met last om eenhonderd cn tagtig paarden en hajf zoo voel tuigen en manfehappen in requificie te ftellcn. Men gaf de onmogelijkheid te ken nen, om daaraan te kunnen voldoen, zoo om dat een diergelijk getal paarden op het eiland niet gevonden wierd, als om dat dc landbou wer de voorhanden zijnde noodig had toe hef inzamelen van den oogstdan te vergeefs. Var\ dc hondcrdctitwintig voorhanden zijnde paar- "Op Maandag den tweeden September (1799, B.G.), vervoeg de zich een Engelsch Officier bij de Municipaliteitl) van het eiland Wieringen, met last om eenhon derd en tagtig paarden en half zoo veel tuigen en manschappen in re quisite te stellen. Men gaf de on mogelijkheid te kennen, om daar aan te kunnen voldoen, zoo omdat een diergelijk getal paarden op het eiland niet gevonden wierd, als om dat de landbouwer de voorhanden zijnde noodig had tot het inzame len van de oogst; dan te vergeefs. Van de honderdtwintig voorhan den zijnde paarden moesten er vie renzestig stuks geleverd worden, den moes ren 'er vierenzestig ftuks geleverd worden met tweeendertig cuigcn en vier endertig man uit de bloem van dc jongcling- fchap, onder bedreiging van geweld, indien hieraan niet voldaan wierd. Ook wierd op las: van dezen Oflicier een bekendmaking van den Kommisfaris-Generaal motz afgekondigd, be trekkelijk vorder te docne lcverantien van be hoeften. Dc Municipaliceic liec dc vlag op den toren zetten, niet uit partijfchap (zoo als zij zeide), maar enkel tot gcrustftelJing harer in gezetenen, die zich in grootc ongelegenheden bevonden door het gedrag der Engelfche Offi- met tweeëndertig tuigen en vier endertig man uit de bloem der jon gelingschap, onder bedreiging van geweld, indien hieraan niet vol daan wierd. Ook wierd op last van dezen Officier een bekendmaking van den Kommissaris-Generaal MOTZ afgekondigd, betrekkelijk verder te doene leverantiën van behoeften.2) De Municipaliteit liet de vlag3) op den toren zetten, niet uit partijschap (zoo als zij zeide), maar enkel tot geruststelling harer ingezetenen, die zich in groote on gelegenheden bevonden door het gedrag der Engelsche Officieren en Matrozen, welke aldaar met Cha- loppen4) aan de wal kwamen." 1) Municipaliteit gemeentebestuur 2) Betreft het leveren van "brood, meel, granen, haver, hooi, stroo, brandstoffen, en de noodige be hoeften voor de hospitalen, tegen betaling van een redelijke prijs, te doen op het hoofd-kwartier op vertoning van kwitantien; als mede betrekkelijk de middelen, om al deze goederen te kunnen vervoe ren." 3) De oude Prinsenvlag, oranje, blanje bleu, of de oranje vlag, die verbo den waren door de Franse bezetter 4) Chaloppen sloepen Uit: Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russische leger in Noord Holland etc. door L.C. Vonk, Haarlem, Francois Bohn, 1801 (Archief Histori sche Vereniging Wieringen, Wi 40 en Wi 40a), deel 1, bladzijden 105 en 106 Er werden toen twee vormen van de letter S gebruikt. De eerste is gelijk aan onze s, maar de tweede lijkt erg op een f. Dit heeft vaak aanleiding gegeven tot misverstanden bij latere lezers. Historische Vereniging Wieringen c "Op de Hoogte" 5 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 36