Vliegtocht over Wieringen Velen zullen zich de groote vliegmachine herinneren, die verleden week over Hol- landsch Noorderkwartier kruiste. Wij vonden hiervan een beschrijving in de N. Rott. Crt. En het zal onzen lezers wel interesseren, wanneer wij een gedeelte van deze be schrijving overnemen, nm. de vliegtocht over Wieringen, dat dan ook de hoofdscho tel van de reis vormt. Onder meer schrijft de correspondent: Uit de Wieringer Courant van 22 augustus 1919 Een vliegtuig van het type FK 23 Bantam dat over Wieringen vloog staat in Het Rijksmuseum in Amsterdam. De ontwerper was de Nederlander Frits Koolho ven. In 1917 ontwierp Koolhoven de FK 23 Bantam (de naam verwijst naar een Javaanse vechthaan). Het toestel was in dienst bij de Engelse luchtmacht, (bron: website Rijksmuseum Amsterdam) "Dan richt zich weer het vlieg tuig, in den afgrond onder ons veegt haar schaduw over de on diepe, troebele Waddenzee; wij zijn boven het groene Wieringen en heel in de verte, en toch zoo na bij, ietwat vaag in de zee nevelen, teekent zich den rudimentairen vorm van Noord-Holland het eiland Texel af. Draper zet den motor af en laat geleidelijk het vliegtuig dalen; het fluitend gesuis van de schroef is niet zóó luid, dat het voeren van een gesprek onmogelijk is. Terwijl wij in glijvlucht over het dorpje Hippolytushoef strijken en wij vor men van menschen, voertuigen en vee weder kunnen onderscheiden, wijzen wij hem den geheel uit bak steen opgetrokken toren van het vlek Oosterland, met zijn stompe punt geheel op den Noordelijke uithoek van het eiland. Lager en lager dalen wij; sneller wordt de polsslag, in ons hoofd krijgen wij een gevoel van verdooving in de ooren een stekende pijn. Dat is het gevoel, dat ik mij herinner ge had te hebben jaren geleden bij de afdaling in een caisson, met gecomprimeerde lucht gevuld; de te plotselinge overgang van de ijle in de normale lucht veroorzaakt een druk op de oorvliezen, welke de nog veel geringere inwendige luchtdruk niet neutraliseert. In breede kringen dalen wij boven het torentje van Oosterland, cirke len er rakelings omheen, boven het dak van het simpel ex-kroonprin- selijk woonverblijf. De koeien in de weide maken dolle caprioolen, als in haar prilste jeugd; de eilanders zijn om het oude kerkje te hoop geloopen. Nooit hebben zij van zoo nabij een zo monsterachtig-groote vliegmachine gezien, mannen en vrouwen verloochenen hun on verstoorbare Hollandsche kalmte, lachen en wuiven, zelfs zien wij er enkelen op hun klompen dansen. Ongeveer een kwartier lang spiralen wij zoo in sierlijke zwen kingen om de eenvoudige pastorie met het roode dak, met het sim pele, boersche bleekveldje, door een goedig hekje gescheiden van het sintelpaadje, dat leidt naar het kerkplein. Het paleis van hem, die eens bestemd was een wereldrijk te beheerschen I Het kwartier van hem, die onverwinnende leger scharen aanvoerde! De Engelsman achter het stuurrad lacht "a grim smile". De deur staat open; even zien wij vaag in het portaal een lange gedaante verschijnen; aan de opvallende magere hooge bee- nen, omsloten door bruine kap pen, meenen wij die gedaante te herkennen. Maar zoodra hij uit de vensters van de kajuit der vliegma chine een fototoestel op zich ge richt ziet, trekt de man zich terug, om zich niet meer te vertoonen aan ons Tot zoover willen wij den cor respondent van de "Rotterdam mer" volgen. Echter kunnen wij niet nalaten aan dit artikel een kleinigheid toe te voegen.... Wij hebben gehoord, dat velen, die op de ELTA voor het eerst een lucht reis meemaken een allerakeligst gevoel krijgen en aan het eind van het liedje zoo onpasselijk worden, dat ze iets overkomen, wat men bij kleine kinderen vies noemt. Of dit de correspondent van boven staande ook is overkomen, weten Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 35