Eerste Besteldienst Wieringen- Friesland Dirk Doves en Siemen Wagemaker op de Landbouwtentoonstelling in 1930. Het pluimvee verhandelde Dirk op de markt. aanvragen uit een andere hoek. In het kader van gezinshereniging komt het verzoek van Drentse ar beidsmigranten, in dienst van de Zuiderzeewerken, om hun vrou wen en kinderen op te halen uit het Drentse veengebied. "Het was een lange en indruk wekkende reis naar het Drentse platteland", vertelt dochter Lies Peters-Doves. "De heenreis werd over twee dagen verdeeld. In 't Harde vond de overnachting plaats bij een oud Wieringer die in dienst was van defensie. En zoals het nu is, was het toen ook: een Wierin ger laat een Wieringer niet voor de deur staan. De terugreis werd in één dag ondernomen, 's Morgens bij het krieken van de dag vertrok vader vanaf zijn logeeradres naar het migrantengezin. Daar aange komen werd de boedel ingeladen en wanneer het gezin een plaats je had veroverd in de vrachtauto werd koers gezet richting Wierin- gen. Vader was diep onder de in druk van de bittere armoede die heerste op het Drentse platteland. De huisvesting was daar meer dan slecht. Veel gezinnen woonden in een plaggenhut zonder de nood zakelijke voorzieningen, waardoor het voor hen onmogelijk was om de juiste hygiëne in acht te ne men. Als vader thuis kwam, vroeg moeder: "Dirk hoe was het?" "Mi serabel, een hennehok mit kleine kiendere", was zijn antwoord. De eerste tijd voelden veel migranten gezinnen zich niet thuis op Wierin- gen. De integratie met de lokale bevolking verliep traag, dit had te maken met het cultuurverschil tussen de beide bevolkingsgroe pen. Elke groep sprak zijn eigen dialect, daardoor verliep de com municatie uiterst moeizaam. Voor de malligheid noem ik mijn vader weieens de eerste "sociaalwerker" op Wieringen, omdat de migranten dikwijls bij hem aanklopten met vragen over alledaagse dingen. Na verloop van tijd vonden de nieuw komers hun weg op Wieringen en werden zij een met de Wieringse bevolking". In 1933 wanneer de Afsluitdijk is geopend, nemen de bedrijfsacti viteiten van het vrachtbedrijf toe, maar in de kruidenierszaak ver loopt het tij. De Zuiderzeewerken geven een impuls aan de plaatselijke midden stand op Wieringen. Deze ontwik keling ontsnapt niet aan de aan dacht van het grootwinkelbedrijf uit Zaandam. In 1930 opent Albert Heijn een filiaal in de Hoofdstraat, wat de nekslag betekent voor vele kleine kruidenierswinkeltjes op het voormalige eiland. Ook de familie Doves ziet de omzet van de winkel fors teruglopen. Een deel van hun inkomensderving wordt opgevan gen door de opening van de bio scoop in 1933. Op de hoek van de straat die leidt naar het nieuwe ver maak bevindt zich de buitenmuur van het pand van Dirk en Elisabeth. De directie van de bioscoop, de fa milie De Haan, wil aankondigings borden van de verwachte films bevestigen aan de buitenmuur van het winkelpand. Als tegenprestatie mag de familie Doves de snoepver- koop voor hun rekening nemen in de bioscoop. Een aanbod dat zij niet afslaan. Tijdens elke filmvoor stelling stallen Dirk en Elisabeth hun zoetwaren uit op een tafel in de foyer. In de pauze vinden de versnaperingen gretig aftrek bij de bezoekers van het theater. Na de voltooiing van de Afsluit dijk verdeelt Doves de bedrijfsac tiviteiten van zijn expeditiebedrijf over Noord-Holland en Friesland. In beide provincies rijdt de vracht- dienst drie dagen per week. De naam van Eerste Wieringer Vracht- dienst wordt veranderd in Eerste Besteldienst Wieringen- Friesland. De besteldienst rijdt volgens een vaste route: Harlingen, Franeker, Leeuwarden, Groningen, Sneek en Bolsward. De meeste fabrikanten beschikken niet over een eigen vrachtdienst. Zij zijn voor de distri butie van hun producten afhanke lijk van particuliere vrachtdiensten. Bedrijven als Koopmans, Friesche Vlag, Snoepfabriek Smeding, van Baaien Koffie en Thee en Taanolie- fabriek De Vries behoren tot de klantenkring van de Eerste Bestel dienst Wieringen- Friesland. Eind jaren'30 wordt het wagenpark van Dirk Doves vernieuwd met twee Dodge Studebakers. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 31