Hr. Ms. Tjerk Hiddes gedetacheerd bij de Britse Oostelijke Vloot Aanval op Madagaskar Fremantle, West Australië Ontruiming van Timor 1942 Torpedo explosie, Victoria Quay, Fremantle - 17 - Op 14 mei stond er een oude visserman op de brug bij de slui zen in Den Oever, toen de Hr. Ms. Gruno van het IJsselmeer via de Waddenzee naar Engeland kon vluchten. De visserman zag dat er een Wieringer jongen (Simon) aan boord was en vertelde het rond. Zo doende wist de familie van Simon dat hun zoon was ontsnapt met het schip. (Dit was ook het laatste wat er ooit van Simon Halfweeg op Wieringen is gezien). Ze konden de Waddenzee oversteken omdat hij daar heel goed bekend was en het schip veilig weg kon loodsen. De ontsnapping verliep met succes en op 15 mei meerde de Gruno af in Harwich. Gedurende de oorlog diende ze onder de British Operati onal Command, een onderdeel van de Thames Local Defence Flotilla om de Theemsmonding te bescher men. Hr. Ms. Tjerk Hiddes Simon wordt dan overgeplaatst op de Hr. Ms. Tjerk Hiddes, een torpedobootjager van de Engelse N-klasse en verbleef vanaf de in- dienststelling bij de Koninklijke Marine in Engeland op 6 mei 1942 tot zijn afmonstering in 1946 te Fremantle, West Australië. In de twee jaren dat Simon in Engeland was, 1940-1942, leerde hij zichzelf Engels te verstaan en te spreken. Dat deed hij door een Nederlands Engels woordenboek aan te schaf fen en de kranten te lezen. Hij trad op de voorgrond als woordvoerder Hr. Ms. Tjerk Hiddes voor zijn scheepsmaten voor wat betreft hun inburgering bij de Brit ten. Simon bracht de helft van zijn leven in Australië door, maar hij heeft nooit formeel les in de En gelse taal gehad. De Tjerk Hiddes werd op de werf van Wm Denny Bros, Dun- barton, Schotland te water gelaten op 25 juni 1941 en op 6 mei 1942 bij de Koninklijke Marine in dienst gesteld. Hoewel het altijd de be doeling was dat ze in het Verre Oosten dienst zou doen, werd ze in augustus 1942 aanvankelijk in gedeeld bij Force B, Britse Ooste lijke Vloot gestationeerd in Kilindi, Kenia, Oost Afrika. De Tjerk Hiddes waarop Simon dienst deed heeft Engeland in 1945 nog bezocht, het is niet te geloven maar net in die tijd lag Simon in het ziekenhuis in Perth vanwege ernstige rugklach ten. Zo liep hij de kans mis om zijn vaderland te bezoeken. Er werd een vloot samenge steld bestaande uit het vliegdek- schip HMS Illustrious, de kruiser HMS Birmingham en de Neder landse torpedobootjagers, Hr. Ms. Tjerk Hiddes, Hr. Ms. Van Galen en de lichte kruiser Hr. Ms. Jacob van Heemskerk met nog een torpedo bootjager. Deze eenheid verliet Ki- lindini op 6 september 1942 voor een aanval op Madagaskar (Ope ratie Stream). Het eskader zette samen met nog andere oorlogsbo dems de aanval in. Een ultimatum werd op de achttiende gestuurd, waarna de Vichy Fransen zich spoe dig overgaven. De marine van de Verenigde Staten vroeg om versterking van de Zevende Vloot in Fremantle met de torpedobootjagers Tjerk Hiddes, Van Galen en de lichte kruiser Ja cob van Heemskerk van de Tromp- klasse. Op 11 oktober zetten deze schepen koers van Kilindini naar Fremantle. Daar aangekomen op 25 oktober werden ze ingedeeld bij de Task Force 71.4 en kwamen zodoende onder commando van de United States Navy. Binnen en kele weken na aankomst van de Tjerk Hiddes in Fremantle in 1942 ontmoet Simon Halfweeg, Pauline Quinlan, zijn latere vrouw. De taal was daarvoor helemaal geen be lemmering. Er werden in december 1942 met succes drie tochten met de Tjerk Hiddes vanuit Darwin ge maakt naar door het Japan bezette Timor, waar 950 Nederlandse en Australische militairen geëvacu eerd werden. Terug gekomen in Darwin van de laatste tocht naar Timor op 19 de cember 1942, gaat de Tjerk Hiddes door naar Fremantle en komt daar op kerstavond aan. Daar wordt af gemeerd bij Loods A, Victoria Quay voor een hoognodige onderhouds beurt. In de afgelopen drie weken zijn 7000 mijlen, (ongeveer 13.000 kilometer) afgelegd. Leden van de bemanning en arbeiders van de State Engineering Works namen de torpedo's onderhanden. De lucht druk in de reservoirs van de torpe do's was door het hete weer toe- Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 19