c8 3f-êv/f* SH Dienst in de Tweede Wereldoorlog Als Simon Halfweeg van school komt gaat hij werken bij zijn oom Piet Kooij, de vader van Jan. Later gaat hij twee jaar gedurende de drie tot vier maanden van het ha ringvissen werken op de WR 129, een Wieringer aak (met een Deutz motor van 20 pk met twee cilin ders) van Jaap Bakker van Vatrop. De aken moeten voor onderhoud naar een houtwerf. Die waren op Texel te vinden en ook in Den Hel der en op Urk. Neef Jan Kooij gaat als hij van school komt, werken op de WR 78 (met een 50 pk motor met 1 cilinder), van Klaas Bakker ook gedurende twee jaar in de ha- ringtijd, drie tot vier maanden, dan is er veel geld te verdienen. Door de bouw van de Afsluitdijk loopt de haringvangst terug. Van 1932 tot 1939 wordt er steeds minder haring gevangen, en na 1939 is het radicaal afgelopen met de haring vangst. - Y Y UITGEREJKT fl-IN 'y\-y\VX- O'W - I Pi' r DIE ALS LEERLING DER OPENBARE LAGERE SCHOOL TE HIPPOLYTUSHOEF. GEMEENTE WIERINGEN, VAN 1 APRIL 19&&TOT HEDEN ZICH ONDERSCHEIDEN HEEFT DOOR GOED GEDRAG, BETOONDE VLIJT EN GETROUW SCHOOLBEZOEK, BIJ HET VERLATEN DER SCHOOL, DEN MAART 19/ty, Getuigschrift van de lagere school in Hippolytus- hoef, uitgereikt op 28 maart 1929. Hij ging van laprii 1922 tot en met 28 maart 1929 naar de lagere school Simon en Jan werken later sa men op de WR 238, eigendom van Piet Kooij. In de winter waren ze dan aan het "wulleke" korren, vier ijzeren korren slepen achter de boot aan, dit visseizoen duurde van oktober tot april. En in de zomer waren ze aan het "krukele" korren (alikruiken) met acht tot tien ijze ren korren, die "krukele" zaten in de wierranden. Op die "krukele" mocht het hele jaar gevist worden. De ijzeren korren werden gemaakt door de havensmid Jan Metselaar uit Den Oever. In de jaren twintig en dertig heb je twee soorten sme den: boerensmeden en havensme den. Zoals de naam al zegt, werken de boerensmeden voor de boeren en de havensmeden voor de visser- lui. In 1936 wordt Simon Halfweeg opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen. Hij kiest als visserman voor de marine en wordt matroos. In de achttien maanden van zijn diensttijd heeft hij drie keer verlof gehad van drie dagen per keer en heeft zijn familie dus in die tijd drie keer gezien. Op 10 mei 1940 liggen 's avonds twee Wierin ger boten in de haven van Delfzijl. De ene is de aak van Piet Kooij met daarop als beman ning: Piet Kooij met zijn zoon Jan en Gert Kooij, de zwager van Jan en de ijzeren boot, de WR 309 van Gert Kooij met als bemanning: Gert Kooij en Simon Half weeg. De twee boten vissen altijd samen. Via de radio hoort Si mon Halfweeg dat hij gemobiliseerd wordt. Meteen varen ze terug naar Wieringen, waar de aak van Piet Kooij 's nachts al aankomt, die is vlugger. Gert Kooij komt de volgende dag pas aan, want die loopt omdat het intussen eb is geworden, eerst nog aan de grond. Dus dat duurt wat langer voor ze Wieringen berei ken. Simon Halfweeg gaat dan met de bus naar Den Helder om zich te melden. Simon is lid van de be manning van de Hr. Ms. Gruno, een kanonneerboot ontworpen voor havenverdediging en ter dekking van mijnenleggers. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog zijn de drie schepen van de Gruno klasse al helemaal verouderd doordat ze geen luchtafweergeschut hebben. Ze hebben opdracht de Noordelijke territoriale wateren van Nederland te bewaken. Hr. Ms. Friso en Hr. Ms. Brinio zijn dan al op het IJssel- meer en Hr. Ms. Gruno bevindt zich hoofdzakelijk in de omgeving van Terschelling. Met hun grote hoofd batterij kunnen ze heel effectief zijn, mits er geen vijandelijke vlieg tuigen in de buurt zijn. Hr. Ms. Gruno Hr. Ms. Gruno lag bij Terschel ling toen de oorlog uitbrak op 10 mei. De commandant was Ltz. Ie klas H.T. Burghard. Op 12 mei kreeg het schip de opdracht naar het IJs- selmeer te gaan ter vervanging van de Hr. Ms. Friso die op die dag door Duitse bommenwerpers tot zinken was gebracht. Hr. Ms. Brinio Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 18