g,VlEHINGEN Dankbetuiging. De kampioen van Wieringen chawwon 'lJsSMfl Advertentiën. Geertje Scheltus, VAX, i1?' nv febi91® OE W-iER]Ngen •Ij/P^j" Tevepe betuigen wjj onzen har- telijken dank voor do bowjjwn van deelneming onder ronden, in 't bijzonder tuin den WolEorwaar* den Heer Ha. ITuizenga voor de ge - ptwte ffoordet oni tnegenproken en san de Buren voor vertoonde hutp. Uit aller naam, 8. K. MINNES. E. MISNJC9— Wagomaker. Elft, Wieringen, 19,'23 Juli '13. ^"'ERlNQEJi 's morgens brachten Burgemeester en Wethouders en den Secretaris de jubilaresse een bezoek, 's Middags kwam de "Harmonie" haar getukwenschen. De vlaggen wapperden op den toren en vanuit vele woningen enz. De jubilaresse mag zich nog steeds in een goede gezondheid verheu gen." Voor do vete. talrijks en harte lijke blijken van belangstelling tw gelefienhuld der viering van den lOÖsten verjaardag onzer geliefds Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder, McJ. Wed. S. WAGE- MAKER-SCHBLTU3, zoowel van el- dors als van hier ontvangen, betui gen wij langs dezuti weg aan allen, onsen welgemeentlfji dank, en In 't bijzonder san 'l College rat? Bur gemeester en Wethouders, 't Col lege van den Herv, Kerke raad en de Muzieltvereeniging BariaonJe. Uit aller naam: S. K. MINNES. E. MINNESWAÜKMAKER Elft, Wlerlngen. 10 Jan. 1913. Dankbetuiging (Schager Courant) Nu ja, ze heeft in ieder geval een gedenkwaardig feest gehad, ook al was ze niet precies honderd jaar oud. Ruim een halfjaar later, op zaterdag 19 juli 1913 is Geertje Scheltus overleden. Op haar grafsteen op de be graafplaats van Stroe staat: Geertje Scheltus Overleden 19 Juli 1913 In den Ouderdom van ruim 100 Jaren. Met dank aan Andries de Wit voor vele en belangrijke gegevens. Gebruikte bronnen: Schager Courant Leeuwarder Courant Het Vliegend Blaadje Groot vertelboek van de geschiedenis des vaderlands, Wouters en Hoogwerf, Noordhoff, Groningen, 1928 Geschiedenis van Holland, Hilversum, Verloren, 2003 t Heden overleed wie tit en kalm, ouzo geliefde Moeder, Bo- huwd*. Qroot- cn Ororgrootmoo- der. Mej. II r tMiu ,S'. Waprmakfr. in den ouderdom van 100 jaaren ruim 6 maanden. Schager Courant 24 juli 1913 Op de gladde ijzers. Spotprent uit 1919 van ex-kroonprins Wil helm, zoon van de Duitse ex-keizer die in Doorn was geïnterneerd. Voor Wilhelm was Wieringen uit gekozen door de Nederlandse re gering als tijdelijke woonplaats. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 11