KLEINE COURANT Wieringen honderd jaar later ii! Vliegend Blaadje jgï'LT Geertje en Simon kregen tien kinderen: 1 Cornelis Wagemaker, geboren op woensdag 16 december 1835 2 Maartje Wagemaker, geboren op zaterdag 15 september 1838 3 Geertje Wagemaker, geboren op dinsdag 18 augustus 1840. 4 Nan Wagemaker, geboren op dinsdag 8 maart 1842 5 Albert Wagemaker, geboren op zaterdag 2 december 1843 6 Simon Wagemaker, geboren op donderdag 6 november 1845 7 Antje Wagemaker, geboren op dinsdag 11 juli 1848 8 Elisabeth Wagemaker, geboren op woensdag 19 juni 1850 9 Albert Wagemaker, geboren op woensdag 8 september 1852 10 Pieter Wagemaker, geboren op woensdag 3 november 1858 In dit artikel wordt niet verder gesproken over de kinderen en hun nakomelingen, omdat dit verhaal alleen gaat over Geertje en haar uitzonderlijke leeftijd. Vooral ook over de verschillen tussen 1814 en 1913. In de loop van de bijna honderd jaar van haar leven is er heel veel gebeurd. Toen ze werd geboren trokken de Fransen hier net weg. Een jaar later werd Napo leon verslagen bij Waterloo. Geer tje maakte drie koningen mee, een koningin-regentes en een koningin. Dat waren Willem I (1815-1840), Willem II (1840-1849), Willem III (1849-1890), Emma (regentes van 1890 tot 1898 omdat Wilhelmina in 1890 nog maar tien jaar was) en Wilhelmina (1890-1948). In de rubriek Van eigen bodem in de Leeuwarder Courant stond op 2 mei 1914 een artikel over een be zoek aan Wieringen. Hier volgt een gedeelte uit dat verhaal. Niet alles is overgenomen, in die tijd schreef men nogal wijdlopig. "Wieringen, hoor ik zeggen, waar is dat en hoe kan ik dat be reiken? En wie zich aldus uitdruk ken, ze hebben het recht daartoe. Wieringen is immers een afgele gen eiland en de weg die er heen leidt maar weinig algemeen be kendBeter doet ge zoo: ge reist tot Schagen, vandaar voert u de tram langs Wieringer- waard naar Ewijksluis. Snel gaat het niet, het is geen sneltrein, doch dat reeds is geen verlies Komt ge in Ewijksluis en beklimt ge den dijk, dan ziet ge het eiland, het schersschuiten bevatten, die dan ook des Zondags voor het groote meerendeel aanwezig zijn. Behalve deze haven, de Haukes genaamd, heeft het eiland er nog twee. De eene bevindt zich aan de Oostzij de, de nadere aan de Noordkant. Bij aankomst van de boot staat een wagen gereed, om u te voeren naar het hoofddorp Hypolitushoef ge noemd. Veel geboomte treft men op het eiland niet aan." In 1913 werd een serie postze gels uitgegeven ter herdenking van honderd jaar onafhankelijkheid. Alle vorsten die Geertje meemaak te in haar leven staan er op afge beeld. Jubileumpostzegels 1813-1913 doel van uw reis, voor u liggen. Sta een wijle stil om den indruk van het geheel, waarvan ge weldra de dee- len zult aanschouwen, goed in u op te neemen, ten einde hem later te kunnen terugroepen Weldra nodigt de kapitein van de stoomboot die u zal vervoeren, u uit aan boord te gaan. De touwen worden losgemaakt en ge steekt van wal. Tusschen twee ondiepten, waarop tal van zeevogels zich ver lustigen, vaart ge door en na onge veer een half uur zet ge voet aan wal. De boot is in de haven aange komen. Groot is de haven niet; toch kan ze gemakkelijk een 100-tal vis- Geertje heeft wel in 1913 haar honderdste verjaardag gevierd. Zelfs de burgemeester is toen op bezoek gekomen om haar te feli citeren. De Harmonie bracht een muzikale hulde. Het hele dorp vier de feest. In het Vliegend Blaadje van 11 januari 1913 staat daarover het volgende: "Wieringen Mej. G, Scheitus, wed. S. Wagema ker heeft Woensdag jl. het zeldza me voorrecht mogen smaken haar lOOsten verjaardag te herdenken. Onnoodig te vermelden dat de be langstelling zeer groot was; II Jtsuri na 4Ute JuifUf. voor Hallier, Texel, Wieringen enmAnnPaulowne. E IDU Jr., Hairfar. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 4 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 10