SCHOOLNIEUWS - SCHOOLGEBOUWEN Noord-Holland - vierde schooldistrict De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft sinds enige tijd een groot aantal tijd schriften gedigitaliseerd. Volgens opgave pas vanaf 1850, maar bij het trefwoord 'Wieringen' komen we al snel publicaties uit 1802 en later tegen. Het onderstaande artikel is heel bijzonder, omdat het gaat over de feestelijke ingebruikneming van twee scholen op Wieringen, één in Oosterland en één in Hippolytushoef in 1838 de rege ringsperiode van koning Willem I. Ik heb niets veranderd aan de oorspronkelijke taal. Bob Gorter (S*§É&3 Samenvatting kerkje Stroe door de eeuwen heen: 1. Het kerkje stond aan het oos teinde van Stroe op de plaats van het huidige kerkhof; 2. In de voorchristelijke tijd was sprake van een heidense tem pel; 3. Na verwoesting van de tempel werd op deze plaats een room se kerk gebouwd, gewijd aan de Heilige Willibrordus; 4. Tijdens de Reformatie in de Middeleeuwen (de kerkhervor ming in de 16e eeuw) werd de roomse kerk een Nederlands Hervormde kerk; 5. Rond 1880: afbraak van het kerkje. Bronnen: Herma J. van den Berg, (De kerken van Wieringen in West-Frieslands Oud en Nieuw 1962); Drs. J.T. Bremer, (artikel over de doops gezinde Gemeente op Wieringen); F.W. van Eeden, (Het varken van Wie ringen in weekblad Eigen Haard uit 1885); P. van Cuyck, (Brieven over Texel en de naby gelegen eilanden 1789). Wikipedia, (diverse artikelen 2011); J.W. Conijn, (beschikbaar stellen van zijn krantenknipsels 2011). Een verslag uit 1838 Wieringen. Op den 18. Mei laatstleden is, des voormiddags, de nieuw gebouwde school te Oos terland en, des namiddags, die te Hijpolijtushoef plegtig ingewijd. De ter schoolgaande kinderen hadden zich, op beide plaatsen, voorafin de oude school vereenigd, en begaven zich van daar, ondergeleide van den onderwijzer, in gepaste orde, naar de kerk, alwaar zij zich op eene ge schikte, voor hen bestemde, plaats nederzetteden. Daarna werd eene, op dit feest toepasselijke, redevoe ring gehouden, te Oosterland door den Wel - Eerw. Heer H. VAN DER WERFF, en te Hijpolijtushoef door den Wel-Eerw. Heer G. LEEMHUIS. Beider rede werd door gezang der kinderen afgewisseld, en eindigde, met hulde en dankbetuiging aan Z. M. den Koning en de verdere Au toriteiten, door welker geldelijke bijdragen en medewerking deze scholen gebouwd zijn, en met de, voor deze gelegenheid voegende, aanspraken aan de kinderen, de ouders enz. Daarop geleidde de onderwijzer de kinderen naar de nieuwe school, in welke deze nu, nadat zij plaats genomen hadden, een toepasselijk gezang aanhieven; na welks eindiging de onderwijzer, en te Oosterland ook nog een der kinderen, eene gepaste aanspraak deed; terwijl vervolgens nog één- en andermaal door de kinderen ge zongen werd. Het overige van den dag werd door de kinderen aan de vrolijkheid toegewijd, terwijl zij, door de zorg van het Bestuur des Eilands, op eene gepaste wijze ont haald werden: zoodat die dag voor hen wezenlijk een feestdag was. De plegtigheid zelve werd bij gewoond door de Leden van het Plaatselijk Bestuur, door de Com missie van Plaatselijk Schooltoe- voorzigt, door al de Onderwijzers des Eilands, en door eene aanzien lijke menigte der inwoners, die zich verblijdden, dat aan hunne kin deren eindelijk eene doelmatige school ten deel was gevallen, ter vervanging van het oud, vervallen, naauw en ongezond vertrek, dat school heette. Uit: Nieuwe bijdragen ter bevorde ring van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlan den, voor den jare 1838 [volgno.ll]. (Ko ninklijke Bibliotheek, Den Haag). Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013 -24-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 25