De Heidense Kapel of het Varkenshuisje op Stroe Het oudste historische bericht over de kerken op Wieringen staat vermeld in een lijst van goederen die het klooster Fulda aan de Weser aan het einde van de 8e eeuw bezat. Later wordt hiervan regelmatig melding gemaakt waarbij in de kerkenlijst van de Domkerk te Utrecht (1395 en later) staat dat er vier kerken op het eiland zijn, te weten in Hippolytushoef, Oosterland, Westerland en Stroe. In dit verhaal beperk ik me tot de kerk die op Stroe stond. DOOR HENK BRAAD bovendien bevestigd door de Alk- maarse magistraat en historicus R. Paludanus in 1776 in zijn Oud heid- en Natuurkundige Verhande ling. Hij liet zijn vriend J.W. Caarl, die geneesheer op Wieringen was, de nodige opgravingen verrichten. De muren van de kerk beston den uit zogenaamd kistwerk, dat wil zeggen twee dunne wanden, waartussen steenslag, tufsteen, vuursteen en ijzerslakken (vermeld wordt ijzerslakken gegoten in mor tel). De wanden waren ongeveer 90 centimeter dik, waarvan het gietwerk ongeveer 70 centimeter besloeg. De tufstenen hadden een lengte van 15 tot 60 centimer en gemiddeld 10 centimeter dik (deze gegevens komen vrij nauwkeurig overeen met het rapport van ar chitect A. Mulder dat hij in 1885 maakte van de Oosterlanderkerk en later onderzoek aan Romaanse kerken uit de 10e en 11e eeuw). Paludanus doet verder verslag van opgravingen op het kerkhof van Stroe. Er werd op een diepte van 1,40 meter aan de noordzijde een fundering aangetroffen van kei steentjes en enige lagen tufsteen zonder mortel die wigsgewijs met de brede kant naar buiten lagen. De tufstenen waren 25 - 28 cen timeter lang, 12,5 - 15 centimer breed en 6 - 8 centimeter dik. Aan de zuidzijde werd alleen de kiezel- laag aangetroffen en aan de oost zijde kwam tot op 15 meter uit de De kerk op Stroe is tot Christe lijke kerk gezegend door de Heilige Willibrordus. Willibrord (658 - 739) was de eerste bisschop van Utrecht. Hij was ook de eerste Christen-zen deling in Nederland en stichter van de abdij Echternach. Aan hem zijn al vroeg kerken gewijd. Niet ver van het kerkje op Stroe bevond zich een lager gelegen stuk land dat het Wil- librordusdal werd genoemd. Be schreven wordt dat het kerkje aan de noordzijde van het eiland lag, te midden van licht geaccidenteerde terrein, op een ronde heuvel en omgeven door een boomsingel (dat moet ongeveer in het midden van het huidige kerkhof zijn ge weest). Er bestaan een paar afbeel dingen die, zij het summier, iets over de vorm van het kerkje weer geven. Eén afbeelding werd in de 18e eeuw gemaakt door de Haagse tekenaar en schilder P. van Cuyck. De kerk wordt weergegeven tij dens een hevig onweer. De andere afbeelding wordt wel eens toege schreven aan een zekere Tavenier, maar dit is niet helemaal duidelijk. Te zien is een Romaans schip met kleine hoogzittende vensters. De oost- en westgevel schijnen later vernieuwd of gewijzigd te zijn en vertonen een gezwenkte contour. Aan de westzijde staat de toren, gedekt door een licht bakstenen achtzijdige spits. De kerk zou zijn opgetrokken van tufsteen. Althans dit wordt vermeld in Van der Aa's Aardrijkskundige Woordenboek, een in de vroeg 19e eeuw rede lijk betrouwbare bron. Dit wordt Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013 22 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 23