Familie Zandvoort voelt zich thuis op Wieringen Collegialiteit Vrije tijd Afscheidsreceptie - 21 - Tekenend voor de familie Zand voort is dat zij zich op Wieringen thuis is gaan voelen en daarom, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, in hetzelfde huis naast de praktijk aan de Elft blijft wonen. "Dit gaf aan dat we ons hier prettig voelen. De kinderen zijn hier geboren en bijna uitgevlo gen". Zandvoort was niet van plan op zijn lauweren te gaan rusten. Zijn vele nevenactiviteiten zouden behalve die van de gemeentelijke lijkschouwer (die door Dekker was overgenomen) gewoon doorgaan. Naast de reanimatiecursussen, georganiseerd door de Hartstich ting, die in 1999 vijfentwintig jaar bestond en waar Zandvoort vanaf het prille begin bij betrokken ge weest was, zal de rustend huisarts hand - en spandiensten verlenen bij de bloedafnamen. Over de toe nemende problemen binnen de ge zondheidszorg was Zandvoort kort: "Voor de regelgeving en orders uit Den Haag werd hij steeds aller- gischer. In de toekomst wil Zand voort het vak blijven volgen. De bij eenkomsten van de huisartsen van Wieringen en de Wieringermeer bleef hij bijwonen. Deze bijeenkomsten waren voor hem erg belangrijk om op de hoog te te blijven van nieuwe ontwikke lingen, ervaringen uit te wisselen en als apotheekhoudend huisarts informatie of kritische noot te ontvangen van apothekers betref fende te gebruiken medicamenten. Vooral de medische technieken vond Zandvoort interessant, maar zo bleef het echtpaar betrokken". Dokter Zandvoort besefte heel goed dat het nog moest groeien. De eerste tijd wilde hij daarom Dokter Zandvoort. Tekening van Hans Klaver. dokter Dekker nog op gang helpen, zodat hij kon wennen. Naast het vele werk wat dokter Zandvoort zijn echtgenote deed, waardeerde hij de collegialiteit en de prettige samenwerking met de medewer kers. In het kader van zijn afscheid had Zandvoort nog een belangrijke mededeling te doen. Hij deelde mee dat zijn oudste medewerkster, eveneens per 1 januari afscheid nam. De dienstbare - niet van deze tijd! - Altijd beschikbare Ida de Hoog, die al zo'n achtenveertig jaar, omdat er in Den Oever geen apotheek is, medicamenten gedis tribueerd had. Een stukje cultuur op Wieringen, ooit samen met haar haar moeder als vrijwilliger begon nen, omdat Arie Bakker (Arie de Post) even verhinderd was. Over het besteden van zijn vrije tijd dacht de bescheiden Zand voort, te zullen genieten van de simpele dingen des levens, lezen en tuinieren. Het echtpaar Zand voort hoefde niet zo nodig naar Bali en Zandvoort wilde ook geen schoolarts zijn. Als hij in de tuin be zig zou zijn en er was iemand met een bloedende vinger dan zou hij diegene echt nog wel helpen. Nu hij niet meer werkzaam was, konden zij nu eens onverwachts familiebe zoeken, eens naar de schouwburg gaan en meer tijd in het gezin ne men. Mevrouw Zandvoort zag dit als een belofte en riep spontaan: "Daar zullen we je aan houden". Belangstellenden konden op zaterdag 10 januari van 15.00 tot 17.00 uur in partycentrum Concor dia persoonlijk afscheid nemen van het echtpaar Zandvoort, waarbij eveneens opvolger Jan Dekker met zijn echtgenoot aanwezig waren. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 22