Gemakkelijk Huisbezoeken 25-jarig jubileum Dr. Zandvoort (7 oktober 1994). Pia Verfaille en Ans Luiken (feest comité) overhandigen namens de patiënten het cadeau. de bevolking, dat bestond uit een reisje naar Wenen en een video camera, waarvoor een inzameling was georganiseerd door Pia Ver faille en Ans Luiken. Zij wilde het zilveren jubileum van Zandvoort niet ongemerkt voorbij laten gaan, hoewel de huisarts er zelf niet veel aan had willen doen. Toch was hij blij met de verras sing die hem werd bereid. Voor mevrouw Zandvoort was er een bos van vijfentwintig rozen, één voor elk jaar dat zij haar man ter zijde heeft gestaan. Op de foto geeft het comité de cadeaus aan het echtpaar Zandvoort. Volgens dokter Zandvoort is het karakter, ondanks de vele import van buiten Wieringen, hetzelfde ge bleven. "De Wieringers zijn gemak kelijk en nemen je zoals je bent. Van de leukste dingen van het vak, ben je je in het begin nog niet zo be wust. Zoals het moment dat iemand binnenkomt en je al zoveel van ze weet, bijvoorbeeld de gezinssitu atie, familie en woonsituatie". Wat Zandvoort in het verleden vooral opviel, was dat je aan de mensen vaak niet kon zien of ze het wel of niet gemaakt hadden. Ook het weinig eisende was opval lend van de bewoners vond hij, ze namen geen vakantie, misschien eens een dagje, maar weg van Wie- ringen, dat zeker niet. De bedsteden zijn wel verdwe nen, toen Zandvoort zijn vijftig ja rig jubileum vierde, had hij nog één patiënt die in de bedstede sliep. Over het belang van huisbezoe ken is Zandvoort het geheel met zijn collega's eens. Huisbezoek is heel belangrijk, zo stelt Dokter Zandvoort. Je maakt de mensen in hun eigen omgeving mee en kan ze in hun eigen ver trouwde huis begeleiden, waar door de patiënten ook meer zich zelf zijn. In 1994 noemde Zandvoort de nieuwe landelijke ontwikkeling, meer tijd voor een consult dan voor visites. Wat op zich natuurlijk een praktische ontwikkeling was en in de praktijk tijdbesparend. Wat Zandvoort heel zorgelijk vond was destijds dat afgekeurde mensen na een herkeuring nog steeds niet actief konden zijn. Misschien wer den er te hoge eisen gesteld of het werk was toch te zwaar of te onge zond, waar het nu precies aan lag, kon Zandvoort ook niet verklaren. Het aantal kinderen dat dokter Zandvoort ter wereld heeft gehol pen was niet meer te tellen, het zullen er honderden geweest zijn, zo dacht Zandvoort zelf. Bij nacht en ontij, bij slecht en mooi weer en lang niet altijd bij volle maan, zoals sommigen beweren, kwamen nieuwe Wieringertjes ter wereld. Hierbij zag men ook een verschui ving naar de vroedvrouw. Veel kin deren werden thuis (ook nu nog) geboren, in tegenstelling tot in de meeste andere landen. Cijfers spreken een duidelijke taal, ten aanzien van moeder en kind was in ons land het sterftecijfer erg laag. De gezondheidszorg in ons land was ook in die tijd, redelijk goed, maar dokter Zandvoort nam beslist niet alle regeltjes die de centrale overheid bedacht in dank af. Over zijn leeftijd van vijfenvijftig jaar kan hij kort zijn. Het ene mo ment komt er een patiënt met de leeftijd ter sprake, waarop hij com plimenten uit: "Dat had ik nooit gedacht, u ziet er veel jonger uit", waarna er even later een kind de wachtkamer binnenstapt met de woorden: "Dag opa!", aldus een la chende dokter uit Hippo. "Deze jaren zijn snel gegaan, het was een mooie tijd, ik ben blij die periode goed te hebben kunnen vervullen. Als huisarts ben je altijd bezig met vandaag en morgen, niet met gisteren. Het vertrouwen van de mensen, daar valt of staat alles mee", aldus Zandvoort. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 20