Zeer geslaagde excursie Historische Vereniging Wieringen De Kapellehof Verdubbeling weg Afsluitdijk nog niet nodig? - 15 - Deze week worden de eerste bewoners van De Kapellehof ver wacht. De bouwers zijn naarstig doende met de laatste werkjes. Daar Kapellehof nog niet over vol doende huisraad beschikt, doet directeur, de heer Wolthuis, een beroep op de bewoners van Wie- ringen om stoelen, tafeltjes en der gelijke ter beschikking te stellen. Het verkeer over de Afsluitdijk is thans nog niet van een zoda nige omvang, dat het onmiddellijk noodzakelijk is om tot een comple te verdubbeling van de weg over te gaan. Wel komen er binnen niet al te lange tijd enkele plaatselijke wegverdubbelingen, zoals bij het Monument en bij Breezanddijk in verband met het afslaande verkeer en met de zich ontwikkelende re creaties op deze punten, zo zegt de minister van verkeer. Met dank aan M.D. Bosma, T. Looze-De Vries, M. Broersen-Keij- zer, G. Kuiper-Jongkind en ijsclub Westerland voor het beschikbaar stellen van de foto's. Bron: Wieringer Courant, 1963 (Archief Historische vereniging Wieringen) GEA KLEI N-H AM M I N G Het was tot dan toe de zon nigste zondag van 2013 toen de deelnemers aan de excursie op 3 juni naar Amsterdam vertrokken. De winterjassen die velen 's mor gens voor vertrek voor de zeker heid maar hadden aangetrokken konden in het bagagerek van de bus blijven liggen. Het programma schonk aandacht aan enkele van de vele festiviteiten in Amsterdam, 400 jaar Amsterdamse grachten, het heropende Rijksmuseum en de diamantslijperij Gassan Diamonds waaraan dit voorjaar de prijs 'Beste Familiebedrijf van Nederland' werd uitgereikt. Traditie getrouw werd de dag gestart met koffie en gebak, hier voor was het authentieke dorp Sloten gekozen. Daarna vertrok ken de leden naar Gassan Diamond wat gevestigd is in de oude stoom diamantslijperij in het historische centrum van Amsterdam. In 1945 richtte diamantair Samuel Gassan zijn slijperij op en ging zich naast het slijpen al snel bezighouden met in- en export. Prachtige sieraden vervaardigd uit evenzo diamanten iagen uitgestald in de vele vitrines. Het waren niet alleen de diaman ten die verbazing opwekte maar ook de prijzen waren ongekend. Ook kon er over de schouder van de slijpers mee worden gekeken. De gids vertelde over het ontstaan van het familiebedrijf, de slijperij, de bewerking van de diamanten en de vooruitstrevende positie binnen de diamantwereld, mede door het introduceren van de gepatenteer de slijpvorm, de Gassan 121. Na het bekijken van al dit moois stapten de deelnemers op de klaar liggende rondvaartboot waarop de schipper zijn gasten voorzag van een heerlijke knapzak lunch en informatie over alles wat voorbij kwam. De grachtengordel is hét toonbeeld van Amsterdamse archi tectuur. Achter de gevels van een aantal statige grachtenhuizen in Amsterdam bevinden zich prach tige musea, modehuizen en bij zondere en bekende bewoners. Na ruim een uur werd er bij het Rijks museum van boord gegaan waar ieder op eigen gelegenheid de tachtig zalen gevuld met kunst en geschiedenis kon bekijken. Het mu seum biedt de bezoeker een over zicht van de late Middeleeuwen tot het heden. Daarbij worden schil derijen van bekende en onbeken de schilders, beelden, historische voorwerpen en kunstnijverheid in onderlinge samenhang getoond. Na het bekijken van al dit moois vertrokken de leden met de bus sen van Hipporeizen weer richting Wieringen. Het was een dag met een gevarieerd en vol programma maar tevens een zeer ontspannen dag waar tijd was voor een praatje met elkaar. Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 16