December 14 - Wironruiters bestaan 20 jaar Nieuwe kleuterschool werd officieel geopend Eerste steen voor nieuwe winkel firma Minnes Huldeblijken voor jubilerende burgemeester Consultatiebureau in Westerland Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013 Simon en Catharina Jongkind-Schriks voor hun winkel in de Nieuwstraat. De landelijke vereniging Wiron ruiters bestaat deze maand twin tig jaar. De L.V. Waddenruiters van Texel werd voor deze jubileumvie ring uitgenodigd, er kwamen acht Texelse ruiters voor een weekend naar Wieringen. Zaterdag was er een 22 km lange puzzeltocht over Wieringen. Ook twaalf leden van de ponyrijschool trokken met hun kittige pony's kris kras door de ge meente. Zaterdagavond kwamen allen bij elkaar in hotel De Haan te Hippolytushoef. De heer V. Kuut verzorgde een muzikale bijdrage. 22 november was het dan zover, de nieuwe kleuterschool te Hippo lytushoef kon worden geopend. Voor schoorsteenbrandjes, (de be kende rode auto stond de laatste jaren nogal eens op het Hoekje) hoeven mevrouw Ruitenburg en mejuffrouw Rotgans niet langer te vrezen. Een oliestook verwar mingsinstallatie zorgt automatisch voor de juiste temperatuur. Burge meester C.J. Schellinger verrichtte de officiële opening. Veel respect had de heer Van Oosten voor het geduld van mevrouw Ruitenburg, die in de acht jaar dat hij op Wie- ringen woont zoveel briefjes met klachten over verrotte vloeren, lekkages aan het dak en tochtende vensters aan zijn kinderen meegaf, dat hij er wel een kamer mee zou kunnen behangen. Op 26 november legde Wim Dirk Crommentuin de eerste steen voor het nieuwe gedeelte van de winkel van de firma D. Minnes. De firma Zwanink zal de bouw van deze uitbreiding en vervanging ver richten. Het vloeroppervlak van het nieuwe pand (twee verdiepin gen) bedraagt tweemaal 16 x 16 m. of 512 m2. Er worden een winkel, garage, stoffeerderij en magazijnen ondergebracht. Ter ere van het 40-jarig jubile um in overheidsdienst van burge meester C.J. Schellinger kwam op 2 december de raad der gemeente Wieringen bijeen. Zij boden de bur gemeester een Franse zonneklok aan. Alvorens de heer Tj. Groendijk, nestor van de raad, het woord te geven memoreerde de heer Land man de staat van dienst van de ju bilerende burgemeester. Hij prees hem daarbij als een volijverige man, die met veel activiteit de be langen van de gemeente behartigt. Burgemeester C.J. Schellinger be gon 1 december 1923 als volontair, (onbezoldigd ambtenaar) zijn loop baan in dienst van de gemeente Den Helder, daarna vervulde hij 25 jaarveel uiteenlopende werkzaam heden in deze gemeente. In 1948 solliciteerde hij naar een functie als burgemeester. Koedijk werd zijn eerste gemeente en wel van 1948 tot 1958. Daarna werd hij op Wieringen be noemd. De burgemeester hoopte de vijf jaren die hem nog van de pensioengerechtigde leeftijd schei den op dezelfde wijze te benut ten in het belang van een gezonde democratische besturing der ge meente Wieringen. Het bestuur van Het Witte Kruis deelt mede dat er met ingang van 1 februari 1964 een consultatiebu reau wordt geopend in Westerland in een lokaal van de kleuterschool daar. Het bureau staat onder lei ding van dokter Van Tol.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 15