Oktober November - 13 Na 31 jaar afscheid van de post S. Jongkind 50 jaar textielhandelaar De heer F. Bontkes ereburger van Wieringen Grote getallen Mevrouw N. De Vries-Asjes gaat jubileren Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013 Iedere vrouw droeg een hoed in die tijd, men had er dikwijls zelfs een voor 's zondags en een voor door de week. Daarna waren er goede en slechte tijden, al naar de mode koningen de dames een hoed toe dachten. Later verkocht mevrouw De Vries er ook handschoenen en sjaals bij. Dit is misschien wel de reden dat zij ook nu nog, met zo veel opgewektheid en bijna jeugdig enthousiasme haar werk in de win kel doet. Op 1 november is in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd eervol ontslag verleend aan de heer. P. Wiegman, als besteller le klas te Hippolytushoef. De PTT nam in hotel De Haan officieel af scheid van de heer Wiegman. De kantoorhouder te Hippolytushoef, de heer J. Bakker en de collega van Wiegman, D. Nieuwbuurt spra ken hun dank uit voor de prettige samenwerking gedurende zo vele jaren. Op 13 november 1913 betrok de toen 23-jarige Simon Jongkind een winkeltje in de Nieuwstraat om daar een textielhandel te begin nen. Jongkind was vanaf het begin enkel textielhandelaar zonder ne- venbedrijf, wat vooral in het begin weieens moeilijk was. Wieringen had tot in de jaren dertig maar zo'n 3000 inwoners. Bij stukjes en beetjes werd het pand van binnen iets veranderd. Er moest meer winkelruimte komen, vooral toen naast de courante ma nufacturen en confectie ook wo ningtextiel werd aangetrokken. In 1939 kreeg het pand zijn huidige gedaante. Bekroning van meer dan 25 jaar werken in dienst van de Wieringer gemeenschap. Ter gelegenheid van zijn 67ste verjaardag werd aan de heer. F. Bontkes, jarenlang raadslid en wethouder der gemeente Wie ringen, het ereburgerschap van Wieringen aangeboden. Wethou der D. Landman overhandigde de oorkonde met de gouden erepen ning Sinds de vestiging van de siga renfabriek Washington in oktober 1960 werden er in Hippolytushoef heel wat sigaren gemaakt. De pro ductie steeg van 10.000 tot 14.000 per dag. De volgende advertentie stond in de Wieringer krant: hoe veel sigaren werden er sinds okto ber 1960 tot heden (oktober 1963) gemaakt? Het antwoord kwam een week later. Het juiste aantal was 17.480.000 sigaren. De winaars kregen een doos Washington siga ren. Een zeldzaam jubileum gaat mevrouw De Vries-Asjes 5 novem ber vieren: vijftig jaar zal het dan geleden zijn dat zij in Hippolytus hoef haar hoedenzaak begon. Me vrouw De Vries is jong begonnen, als 15-jarige stond zij al achter de toonbank. De mode was de eerste tientallen jaren Neel Asjes, later mevrouw de Vries-Asjes welgezind. De jubilaris mevr. N. de Vries-Asjes werd in de Bloemetjes gezet".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 14