Mei Juni Massale deelname bindingsdag Vrijzinnnig Hervormde Vrouwenfederatie Kerkorgel Oosterland twee eeuwen in gebruik Albert Heijn opende zelfbedieningszaak Heitje voor een karweitje 1963 Speeltuinvereniging Den Oever ontbonden Centrale verwarming U krijgt het thuis Noodslachtplaats Subsidie voor molen - 11 - De deelname aan de bindings dag van de Vrijzinnige Hervormde Vrouwenfederatie in Noord-Hol land, die op 2 april in Hippolytus- hoef werd gehouden, was bijzon der groot. In twaalf grote bussen kwamen de dames uit alle delen van de provincie naar Wieringen. De plaatselijke Hervormde vrou wenverenigingen waren de gast vrouwen van dit grote gezelschap. Het kerkgebouw van de Hervormde gemeente in Hippolytushoef bleek te klein om alle deelnemers een plaats te bieden, zodat 's morgens en s' middags de aangekondigde kerkdienst werd gehouden, terwijl ook het filmprogramma in Cinema de Haan twee maal gedraaid werd. Ook hadden de hotelhouders een drukke dag. De dames dronken in de middagpauze een kopje koffie in lunchroom Aurora, hotel P.J. Kaan, hotel De Haan en zaal Concordia. Het kerkorgel, een zogenaamd kabinetorgel, waarvan in ons land slechts enkele voorbeelden zijn, werd in 1762 gebouwd. Ooster land kocht het instrument in 1902 van de gemeente Velzen. Op 5 oktober 1902 werd door Corne lls Koorn het eerste orgelconcert gegeven. Wegens het feit dat het kerkorgel 200 jaar in gebruik is, wordt er op 13 april een concert gehouden met medewerking van J. Bakker op hobo, Jac. Bakker op trompet en koorzang van De Lof- stem onder leiding van B. de Vries. De jonge organist Kees Klein liet de belangstellenden genieten van het kabinetorgel. Ds. Van Medevoort leidde het programma en vertelde nog enkele wetenswaardigheden over dit orgel waarop Oosterland trots kan zijn. Op 11 april werd in de Hoofd straat te Hippolytushoef de zelf bedieningszaak van Albert Heijn geopend. Voor de opening stonden de kooplustige huisvrouwen al in een lange rij voor de deur. Burge meester C.J. Schellinger noemde deze nieuwe zaak een aanwinst voor Wieringen. De winkel en het magazijn hebben samen een op pervlakte van 155 m2. De woonka mer werd bij de winkel getrokken. Op 18 en 19 april hielden de padvindersorganisaties hun be kende actie "Een heitje voor een karweitje". De deelnemers hebben een bonnenboekje met daarin bon netjes die ze na een karweitje moe ten afgeven aan de 'klant' die het betaalde loon in het boekje schrijft voorzien van een handtekening. Na een zesjarig bestaan is op een algemene ledenvergadering de speeltuinvereniging Den Oever ontbonden. Met deze beslissing is er voor de kinderen een kostbare speelplaats verloren. Voorzitter Bouma begon met de mededeling dat de vereniging niet de nodige medewerking van de leden- ouders had kunnen krijgen. Door middel van een advertentie werden de speelwerktuigen aangeboden, ko per werd de heer V. Koorn eigenaar van de camping De Gest. Op 9 mei werd de pas aange legde centrale verwarming op de openbare lagere school te Den Oe ver in gebruik genomen. Hiermee kwam een eind aan een 30-jarige periode van de kolenkachels, die na al deze jaren wel "tot op de draad" versleten waren. Dit bete kende dat de schoonmaakster nu niet meer een tiental zware kitten kolen hoefde te halen. In de week van 22 mei krijgen alle gezinnen op Wieringen een boekje thuis bezorgd, het is gratis en wordt aangeboden door alle kerken van Wieringen. Het boekje getiteld "Waarom de Bij bel" legt in heldere taal uit, wat het belang is van de Bijbel. De kerken bieden het aan met een belangrijke bedoeling: de aandacht te vestigen op de huis aan huis colportage met Bijbels. Men kan zich ook aanmel den als colporteur, en met de bijbel auto meetrekken. Noodslachtplaats Hippolytus hoef. Paardenvlees dinsdagavond vrije verkoop. De stichting "Oud Wieringen" heeft van het ministerie van On derwijs Kunsten en Wetenschap pen de toezegging gekregen dat het Rijk 40% zal bijdragen in de kos ten verbonden aan het herstel van de korenmolen "De Onderneming aan de Koningsweg. Dit betekent een rijkssubsidie van 14.000. De gemeenteraad van Wieringen heeft Historische Vereniging Wieringen "Op de Hoogte" 25e jaargang nr. 3 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 12