Winkels op Wieringen NKELBOEK 2 KRIJGT NU ECHT VORM - 33 - De winkelcommissie is druk bezig en dat heeft resultaat gehad. De vorderingen zijn nu zodanig dat we kortgeleden besloten hebben om er naar te streven het boek in november 2013 uit te brengen. Ook is besloten tot een herdruk vanWinkeïboek 1. In 2012 is negen keer vergaderd. Nu is het ui teraard niet zo dat tijdens deze vergaderingen het boek wordt geschreven. De werkwijze is als volgt: tijdens de vergaderingen maken we een selectie uit de verhalen over winkels die door Nel Fijnheer-Rotgans worden aangeleverd. Nel heeft deze teksten geschreven met behulp van gegevens die door Grietje Wilms zijn verzameld. De andere leden van de winkelcommissie (Di- neke Halfweeg, Tan Lont-Lont, Henk de Graaf, Bertha Rorije-Oedzes en Menno Smit) maken een keuze uit de verhalen en gaan deze vervol gens aanvullen met hun eigen kennis en gege vens. Ook schrijven ze zelf bijdragen. De aange vulde en de eigen verhalen worden via de e-mail rondgestuurd zodat iedereen commentaar kan geven. Op de vergaderingen wordt het commen taar dan ook weer door iedereen beoordeeld. Als we dan uiteindelijk allemaal tevreden zijn over de inhoud is het verhaal klaar en definitief. Op dit moment van schrijven (eind maart) zijn er bijna zeventig winkelbeschrijvingen klaar en twintig in behandeling. Deze gaan we eerst afmaken en daarna volgt het tijdrovende werk van foto's uit zoeken en onderschriften bij deze foto's maken. Voor de taalkundige puntjes op de i heeft Jaap Lont van Oosterland toegezegd de teksten ook nog eens te controleren. Het is dus nog heel veel werk, maar we zullen het toch proberen. Wij vin den het namelijk ook belangrijk om het boek nog vóór Sinterklaas en de kerstdagen uit te brengen. Op deze manier besparen we u een lange zoek tocht naar een leuk cadeau en kan de Historische Vereniging in korte tijd veel boeken verkopen en zodoende de voorraadkosten laag houden. Om dat Winkelboek 1 binnen korte tijd was uitver kocht hebben we besloten van Winkelboek 2 een paar honderd stuks meer te laten drukken. Dankzij deze grotere oplage kunnen we, ondanks de gestegen kosten, de prijs van dit boek weer op 30 euro houden. Qua opzet en inhoud is Winkelboek 2 vergelijk baar met Winkelboek 1. Het gaat om het pand en de mensen die er door de jaren heen in hebben gewinkeld of gewerkt. Van sommige panden is veel bekend, van andere weer minder. De verha len zijn dan ook verschillend van lengte. Doordat de teksten nu door meer mensen geschreven zijn, zijn er ook kleine verschillen in stijl. Wel wordt in deel 2 over het algemeen wat dieper op de ge schiedenis van het pand en soms ook op de 'win keliers' ingegaan dan in het eerste boek. Wij ho pen in ieder geval dat de reacties op Winkelboek 2 net zo enthousiast zullen zijn als de reacties op het eerste. Dat Winkelboek 1 gewaardeerd werd blijkt ook uit de regelmatige vragen die wij krijgen over een herdruk. Een herdruk is duur, te duur vonden wij eigenlijk. Na wat onderhandelen met uitgeve rij Pirola zijn we er toch in geslaagd om tot een betaalbare herdruk te komen. Om net kosten dekkend te zijn is een oplage van minimaal 300 stuks nodig. Na veel overwegingen heeft het be stuur toch besloten om dit te doen. Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe oplage van Winkelboek 1 rond september op de markt komt. We houden u hierover uiteraard 'op de hoogte'. Namens de winkelcommissieMenno Smit Historische Vereniging Wieringen Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 34