-31 - slechts een kilometer afgelegd. Het werk bestond uit het aanleggen van een grote tocht (polder sloot). Er werd met twee kranen gewerkt. De een haalde het middenstuk eruit, de ander verzorgde het talud. Dit werk duurde drie jaar. Vervolgens ging hij voor zes weken naar Blijham in Gronin gen en daarna moest hij eigenlijk naar Duitsland voor grondwerk. Rinus had daar geen zin in en is na een bezoek aan Piet Klein op Smerp, daar in dienst getreden. Voor Klein ging hij in deWie- ringermeer tochten schonen nu voor het Hoog heemraadschap, ook moesten er stenen gestort worden voor de dijk voet. Verder was er grond werk aan de boulevard te Scheveningen en ruil verkavelingen in Friesland. Op 58-jarige leeftijd is Rinus in deW.W. gegaan en een jaar later in de VUT. Hij heeft nu de res pectabele leeftijd van 88 jaar. Jan Nieuwenhuizen Jan Nieuwenhuizen is geboren op 2 november 1932 en overleden op 14 februari 2012. De Rapier aan de kabel van een drijvende bok polder achter Sint Laurens met lege accu's en van de schrank in het rijwerk waren twee pennen weg. Hij heeft de kraan zelf met zoon Piet van zijn vroegere baas Hillebrand gerepareerd, over toeval gesproken. Voor de "Noorder Grondwerk" uit Waarland moest een grote tocht bij Stave- nisse gegraven worden. Kiepwagens, getrokken door Fordson tractoren, werden geladen en met bulldozers werd een deel van de wal gevlakt. Na een tussentijdse reparatie van de gebroken trom- melas werd het werk in drie maanden geklaard. Toen vertrok hij naar de nieuwe polder Oostelijk Flevoland bij Elburg. Hij moest op eigen kracht vijf kilometer de onontgonnen polder in. De eerste twee kilo meter werden schotten met wat vaten brand stof er op achter de kraan meegesleept, de laatste drie kilometer reed hij over de drag lineschotten in ver band met de drassige grond. Er werd per dag 1948: de PQH150 van de ene kant Jan is anderhalf jaar als smidsknecht werkzaam geweest bij Jan van Mook en is in 1952 geëmigreerd naar Zuid Afrika om de militaire dienst plicht te ontlo pen. Zijn zwager Coen Geerlings uit Den Oe ver was al eerder ge gaan. In Zuid Afrika werkte hij voor Escom (Elektrische Kracht centrales) en werkte zich daar op tot lei dinggevende. Een door de firma Bosker beschikbaar gestelde salonwa gen, met ervoor Lenie Fïlius, de vrouw van Rinus Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 32