- 26 - Dirk, Riet, Simon en Piet op Westerklief tijdens de onderwaterzetting was en vader kon helpen. In 1954 kwam de eerste trekker en gingen de paarden weg. De mechani satie kwam opgang. Er kwam samenwerking met buren tot stand. Vanaf begin jaren zestig heeft rentmeester Ir. C.C. Klijnhout zich er voor in gezet om de kleinere bedrijven groter te maken. Een gemend bedrijf. Tot dan was ik tijdelijk in de visserij werkzaam. Ik ruilde de lieslaarzen in voor een paar klom pen en toog gelijk aan het werk op nr 32. Een mooie witte boerderij. Tijdens de koffie in de schaftkeet die op het erf stond kwam de huidige pachter, Wil lem Kooij, weieens een praatje maken en hij vertelde, voordat hij boer werd, ook iets an ders te hebben gedaan. Hij had bij de MUZ op een drijvende kraan ge zeten en als eerbetoon omdat hij zijn zaken altijd goed op orde had, mocht hij het laatste gat in de Afsluitdijk dicht gooien. Later werd hij op het kantoor van de MUZ ontboden en zeiden de in genieurs tegen hem dat hij nog een wens mocht doen. Hij wenste een plaats in de Wieringermeer en kreeg deze mooie boerderij toegewezen, waar hij van 1934 tot 1 mei 1966 gewoond en geboerd heeft. Vanaf het moment dat Piet uit dienst kwam is hij ook in het bedrijf gestapt. In 1972 is het van een gemengd bedrijf een volledig akkerbouwbe drijf geworden. Na 25 jaar is Piet door verande rende omstandigheden uit het bedrijf gestapt en bij Driessen gaan werken. Zomer 1963 op 't Waardje. Marie met haar eerste kleinkind Margreet van Riet Als een pachter op 40 hectare zonder opvol gers stopte dan verdub belden drie pachters: twee van 10 hectare bij elkaar, 10 hectare ging naar 20 hectare en 20 hectare naar 40 hec tare. En zo gebeurde het dat wij in 1965 van 20 naar 40 hectare gin gen. Schelp enbolweg 31 werd Schelp enbol weg 32. Simon Lont met zijn zoon Jan. De pers is van 67 en zal in 2013 zijn laatste stro persen Historische Vereniging Wieringen - "Op de Höögte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 27