- 12 - De boerderij aan de Klieverweg Jannetje kan goed omgaan met de familie en vrienden van Piet op Wieringen. Op kerkelijk ge bied is er in het huwelijk verschil in beleving door de tegenstellingen tussen de twee richtingen bin nen de Nederlands Hervormde kerk. Jannetje is opgevoed met de leer van de rechtszinnige kerk op deVeluwe, in de vrijzinnige kerk op Wieringen voelt zij zich minder goed thuis. Zij is gewend om kerkdiensten te bezoeken, terwijl Piet gelo ven buiten de kerkmuren voldoende vindt. Voor dochter Bertie geldt een compromis: zij gaat naar de Openbare Lagere School in Hippo en 's zon dags gaat zij met haar moeder mee naar de kerk in Slootdorp. Na de ULO in Hippo gaat Bertie naar de Kweekschool in Den Helder. Na haar studie wil zij in een ander deel van het land gaan werken en wordt onderwijzeres inWijhe. Op 3 juni 1964 overlijdt vader Pieter plotseling, 63 jaar oud. Moeder Jannetje woont nu alleen op de boerde rij. Zij is op betrekkelijk jonge leeftijd getroffen door een reumatische gewrichtsaandoening en daardoor hulpbehoevend geworden. Bertie komt terug uit Wijhe om haar te helpen. Zij verhuist samen met haar moeder naar een bungalow aan Pieter met zijn kinderen Annie en Jan voor de boerderij op Oosterland Op 17 april 1945 volgt de inundatie. Het vee wordt achter de wagens gebonden en gaat lopend naar Wieringen, waar het verspreid bij meerdere boeren wordt ondergebracht. Dochter Annie ver laat samen met logeetje Nannie Peters als laatste de boerderij. Als zij naar Wieringen fietsen horen ze in de verte het water aankomen. Het gedeelte van de Klieverweg vóór de brug over de Oeverse Vaart ligt hoger door de nabij heid van het hoge land van Wieringen. Daardoor kwam het water niet zo hoog, tot net boven het aanrecht. Het bloeiende koolzaad stak net iets boven het water uit en deinde op de golven mee. Alle gebouwen aan die kant bleven gespaard. Aan de andere kant, lager gelegen, ontstond schade doordat muren werden weggeslagen. Het gezin Smid krijgt onderdak bij de weduwe Kooy en haar zoon Niek op Noordburen. Ook met hen ontstaat een hech te vriendschapsband. De oorlog is voorbij en het leven wordt weer nor maal. Annie trouwt met Rikus Homan, boeren zoon uit deWieringermeer. Zij verhuizen in 1957 naar de Koningsweg, waar zij op de boerderij van voorheen Dirk Blaauboer komen. Jan werkt bij zijn vader, hij trouwt met Annie Blom uit 't Zand. Voor hen komt er een noodwoning op het erf van de boerderij. Gerda trouwt met Ab Bregman die loonwerker is, zij gaan in de Elft wonen. Op 11 december valt de polder weer droog. Na grondig schoon maken keert het gezin Smid na ruim een half jaar terug naar de boer derij. Omdat het water zoet was heeft het land geen schade geleden. In het voorjaar kan er weer gezaaid worden voor de nieuwe oogst. Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 13