- 10 - bevelhebber. Door een tweetal gaten liep de pol der in ruim twee etmalen vol. De bevolking be stond uit ongeveer 8.000 zielen, inclusief de vele evacués, onderduikers en kinderen uit de grote steden. In de Hongerwinter werden vanaf december 1944 tot de bevrijding ongeveer 50.000 kinderen uit de grote steden naar het noorden en oosten uitgezonden. Het was de bedoeling dat de on dervoede kinderen bij gastgezinnen op krachten zouden komen en weer een gezond gewicht zou den krijgen. De hulpactie werd opgezet door Het Interkerkelijk Overleg, een organisatie ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen verschil lende kerken. De kinderen werden voor een half jaar bij een pleeggezin geplaatst. Deze 8.000 in woners zijn naar alle zijden de polder gevlucht en hebben zich over een 25-tal gemeenten in West Friesland en de Kop van Noord Holland ver spreid, 134 gezinnen vluchtten naar Wieringen. Het spreekt vanzelf dat hun huisvesting vooral in het begin grote moeilijkheden gaf. Vele gezinnen moesten zich tevreden stellen met een gedeelte van een schuur of stal, kippen- of varkenshok ken, poterbewaarplaatsen et cetera. Een klein deel trok naar familie elders in het land, maar in hoofdzaak bleef men rond de polder zwermen. Van de bedrijfsinventaris, de inboedel en het huisraad van de inwoners is heel veel verloren gegaan. De schade die het water aan de in de polder staande gebouwen toebracht was enorm. Het water stond gemiddeld 3,75 meter hoog. De drie dorpen werden grotendeels veranderd in puinhopen. De brug over het Wieringerrandkanaal bij de poldersteiger in de Polder Waard Nieuwland werd ook door de Duitsers verwoest. Deze brug was de hoofdverbinding voor de boeren naar de Wieringermeer. Daarnaast waren er nog drie houten bruggen voor fietsers en voetgangers die ook werden opgeblazen: bij Westerklief, het ge- maaltje van Kobus Mulder en bij de molen aan de Kaap weg. Alleen de brug bij het gemaaltje (het witte bruggetje) is in meer westelijke rich ting herbouwd. Om de beide gaten wordt in het IJsselmeer een nieuwe dijk van 700 meter lengte gelegd. De bei de gemalen zijn intact gebleven. Met behulp van elf hulppompen wordt de polder voor de tweede keer drooggemalen. Op 11 december 1945 wordt het beoogde peil bereikt. Het zoete water van het IJsselmeer heeft aan de gronden geen schade toegebracht. Ook blijkt de drainage nog goed te functioneren en zijn de kavelsloten, wegen en bruggen nagenoeg overal intact gebleven. In het voorjaar van 1946 begin nen de landbouwers vanuit het randgebied het land te bewerken en in te zaaien. Ze worden later ondergebracht in Zweedse noodwonin gen. Ondanks de moei lijke omstandigheden geeft de Wieringermeer in 1946 al weer een vrijwel normale oogst. Ook de van Wieringen afkomstige boeren ke ren van hun evacuatie adres terug naar hun bedrijf. Opgeblazen brug over het Wieringer Randkanaal in 1945 De bewaking door de BS van de door de Duitsers in 1945 opgeblazen brug over het Wieringer Randkanaal aan het einde van de Burgerweg. Op de achtergrond de door de Duitsers onder water gezette Wieringermeer Burgerweg polder Waard Nieuwland Foto beeldbank HVW BRONNEN: ArchiefWieringer Courant www.westfriesgenootschap.nl - Jaarboek De Wieringermeer 1968, Ir. L.R. Dijkema, Haarlem (WFON 1968) Commissie Genealogie van de Historische Vereniging Wieringen Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hóègte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 11