V AN OUD NAAR NIEUW LAND door Tiny Hoogschagen-Metselaar Nadat de polder Wieringermeer in 1930 was drooggevallen, lag een areaal van 20.000 ha Zuider zeebodem gereed om te worden omgevormd tot een modern landbouwgebied. Van 1934 tot en met 1941 werd het nieuwe land in cultuur genomen. De uitgifte gebeurde via de overheid. Jonge boeren uit alle delen van het land solliciteerden naar een boerderij in de Wieringermeer. Een aantal van hen was afkomstig van Wieringen. Het begin Op de voorjaarsvergadering van de Landbouw in Hollands Noorderkwartier in mei 1938, maakt ir. S. Smeding, directeur van de Wieringermeer, be kend dat ongeveer 1000 ha cultuurgrond als los land is verhuurd. Een aantal kavels en perceel tjes, voornamelijk gelegen aan de polderrand, is verhuurd aan landbouwers uit het aangrenzende oude land. Een aaneengesloten complex van 340 hectare is verhuurd aan gemeentebesturen van Twisk, Opperdoes, Medemblik en Wervershoof voor onderverhuur aan daar wonende tuinders. Meerdere gemeentebesturen uit de naaste omge ving zullen op deze wijze nog aan enige cultuur grond worden geholpen. Op de raadsvergadering van Wieringen in februari 1939 bespreken raads leden dat in de gemeente circa 1800 ha cultuur grond beschikbaar is en dat hieraan de laatste jaren een aanzienlijk deel onttrokken is door de aanleg van een 13 kilometer lange verkeersweg, door de uitvoering van defensiewerken. Aange nomen mag worden dat in totaal 250 hectare cul tuurgrond aan de Wieringer agrariërs is onttrok ken. Dat aan een aantal gemeenten, grenzend aan de ingepolderde Wieringermeer, zogenaamd los land is toegewezen aan de inwoners van die gemeenten. Dat dit van zeer grote betekenis zal zijn voor de Wieringer boeren, in verband waar mede spreker verzoekt bij de daartoe bevoegde overheidsinstanties stappen te doen, dat alsnog voor de gemeente Wieringen een voldoende hoe veelheid los land wordt ter beschikking gesteld om in pacht uit te geven aan Wieringer boeren. Volgende spreker merkt op dat men in Den Haag dit niet zal accepteren want er is niet meer dan 10 hectare onttrokken in plaats van 250 hectare en dit maakt een groot verschil. Alleen de Beton weg is onttrokken, de Spoorweg is weer helemaal verhuurd. Raadsvergadering april 1939. Spreker verzoekt aan te dringen bij de regering dat de Wieringer boeren voorkeur hebben bij het huren van los land en het pachten van boerderijen in de Wie- ringermeerpolder. Door het verlies van het zee gras zien ook vele boeren op Wieringen zich een belangrijke bron van inkomsten ontnomen. Im mers, velen hadden een gemengd bedrijf en kon den met weinig land en een perceel dijk waarop zeegras werd gedroogd, ruim in hun onderhoud voorzien. Ook voor anderen vormde het zeegras rijden een bron van inkomsten. Alles is nu ver dwenen en de betrokken boeren zijn met hun bedrijven lam geslagen. Waar hier dus wederom door de afsluiting van de Zuiderzee een deel van hun inkomen ontnomen is, zouden Wieringer boeren recht hebben om in de eerste plaats in aanmerking te komen bij huren van los land in de Wieringermeer en het daar pachten van een boerderij. In september 1939 wordt in de raads vergadering melding gemaakt dat het losse land dat in de Wieringermeer langs Wieringen ligt, al lemaal in gebruik is bij Wieringers. Pachters van een boerderij op het nieuwe land worden: P. R. Smid - kavel E77 Klieverweg 25 Slootdorp J. Bakker - kavel E73 Wieringerrandweg 10 Slootdorp N. Lont Kzn. - kavel G50 Industrieweg 13 Middenmeer N. Lont Dzn. - kavel LI 3 Oosterkwelweg 18, Wieringerwerf J. Lont Dzn. - kavel E35 Schelpenbolweg 31 Slootdorp De onderwaterzetting Toen de jonge polder zich tot één van de mooiste en beste bouwpolders van ons land had ontwik keld, werd op 17 april 1945 door de bezetter de IJsselmeerdijlc opgeblazen. Dit gebeurde achttien dagen voor de capitulatie van Duitsland. De be volking werd slechts enkele uren voor de inun datie gewaarschuwd in opdracht van de Duitse Historische Vereniging Wieringen - "Op de Hoogte" - 25e jaargang nr. 2 - 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 2013 | | pagina 10