Ontvangsten Spaarrekening Saldo 01-01-1997 van Bankrekening Rente 5.000,36 6.500, 580,07 12.080,43 1074 Uitgaven Spaarrekening naar Bankrekening 4.000,— Saldo 31-12-1997 8.080,43 f 12.080,43 Het saldo aan financiële middelen op 31 December 1997 bedraagt f 8.243,47 in vergelijking met 1996 betekent dit een toename van f 308,43 De belangrijkste post aan de inkomstenkant is de contributie. Het aantal leden is de 500 ruimschoots gepasseerd. In totaal in 1997 f 13.150,aan contributie ontvangen, dit komt is overeen met 526 leden. Een andere flinke bron van inkomsten in 1997 was "Wieringen in ansichtkaarten", in totaal f 2.517,50 het boek Wat betreft de uitgaven past de opmerking dat deze vrij hoog waren in 1997. Dit werd volledig veroorzaakt door inves teringen in het archief. Er zijn twee nieuwe archiefkasten aangeschaft en verder is veel fotomateriaal verzameld en documentatie over Wieringen gekopieerd. Andere kostenposten zijn de drukkosten van "op de Hoogte" (bijna f 8.000,en uiteraard de kosten van de jaarlijkse excursie (gratis voor leden) de lezingen en de weekenden in de Westerlanderkerk (gratis entree en gratis koffie). Verder nog de bezittingen van de Vereniging - 5 archiefkasten (1991,1993,1995), aanschafwaarde f 2.894, - 3 vitrines (1993) aanschafwaarde f 3.220, - 2 archiefkasten (1997) aanschafwaarde f 1.742,26 Voorraad boeken - Begrafenisboekje - Keileem zwerfstenen - Jan de Rijmer - Wieringen in ansichtkaarten - mapjes ansichtkaarten Tot slot de begroting voor 1998 Ontvangsten uitverkocht uitverkocht 35 stuks 650 stuks 450 stuks Uitgaven Contributie 13. 500, Druk "op de Hoogte" 7.500, Ansichtkaartenboek 2. 500, Porto 1.750, Advertenties 800, Lezingen excursie 1.250, Subsidie 400, Foto's archief 750,— Jan de Rijmer 100, Kopieerkosten 500, Losse nummers 100, Opbergmat. archief 400, Themanummers 100, Verzekering/contr 300 Mapjes ansichtkaarten 100, Huur bibliotheek 300, Giften 50, Advertenties 400, Diversen 500, Saldo 4.000, f 17.650,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1998 | | pagina 8