HISTORISCHE VERENIGING WIERINGEN Algemene ledenvergadering 1070 Op dinsdag 10 maart 1998 houdt de Historische Vereniging Wieringen haar jaarvergadering in de openbare bibliotheek aan het kerkplein 23 te Hippolytushoef Aanvang 20.00 uur. Agenda 1Opening 2. Mededelingen en notulen d.d.18 maart 1997 (zie elders in dit blad) 3. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit blad) 4. Financieel verslag penningmeester (zie elders in dit blad) 5. Verslag kascontrole-commissie 6. Benoeming nieuw lid kascontrole-commissie i.v.m.het reglementair aftreden van de heer J.Gorter 7. Verslag redactie-commissie (zie elders in dit blad) Het bestuur stelt voor om de redactie, bestaande uit de dames J.K.Rienstra-Muldervoorzitter M.L.Boersen-Bron, secretaris B.Modder-den Drijver W.E.A.van Tol en N.Fijnheer-Rotgans voor 1998 opnieuw te benoemen. 8. Vaststelling contributie. Het bestuur stelt voor om voor de 10e keer de contributie te handhaven op f 25.- per jaar 9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar J.Fijnheer. Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden ingebracht, mits vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de kandida(a)t(e) Het bestuur stelt voor mevrouw L.Jacobs-Hijlkema uit Wieringerwerf en de heer G.J.Visser uit Den Oever te benoemen tot bestuursleden van de Historische Vereniging Wieringen. Zij hebben zich bereid verklaard de benoeming te aanvaarden. Graag zag het bestuur dat nog een paar mensen zich bereid willen verklaren het komende jaar als adspirant-bestuursleden mee te draaien. U kunt dan later beslissen of u benoemd wilt worden als bestuurslid. 10. Rondvraag en sluiting van de vergadering. PAUZE s.v.p. niet roken i.v.m. vertonen film Na de pauze zal de heer P.Kraan weer één van zijn nostalgische films vertonen. Dat zal weer genieten zijn 'm M'„ M# in""!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1998 | | pagina 4