770 1684: de kandidaten zijn: voor ouderling Cornelis Broers te H'hoef Cornelis Weijertsz voor diaken Pieter J.Poel te H'hoef Sijmen Weijertsz voor diaken Adriaan Pietersz te W'land Claes Maertensz Gekozen werden: Cornelis Broers, Pieter Poel en Adriaan Pieters. Uit dit staatje volgt dat voor Westerland om het jaar een diaken of een ouderling gekozen werd. De kerkdiensten werden beurtelings gehouden in Hippolytushoef en in Westerland. In 1684 was er tussen de twee kerken onenigheid ontstaan. Als de dominee niet kon komen omdat hij elders preekte, wilde die kerk die overgeslagen werd een vergoeding hebben. 1685: op 22 april zijn door vermaningen van de dominee 2 lidmaten die "in onlust met malkandren hadden verkeert weder versoent tot broederlijke liefde". Er was ook een vrouw om "haer ergerlijck en aanstootelijck huyshouden met haer man" de Tafel verboden (uitgesloten van het Avondmaal). Op 25 december was ze nog steeds "ergerlijck en aanstootelijck door gestadich droncken drincken" 1687: er werd goedgevonden dat op le Paasdag en op le Pinksterdag de prediking in Hippolytushoef gehouden zou worden. Ook als de beurt eigenlijk aan Westerland was. Verder zou in 't vervolg op le Kerstdag twee maal gepreekt worden en zondags daarvoor Avondmaal gehouden in plaats van op 25 december Dominee Berckhout heeft tijdens zijn ambtsperiode ook de geboorten, huwelijken en overlijdens aangetekend. Wij geven daar een kleine bloemlezing uit, mede om aan te tonen dat op Wieringen al aardig wat mensen een achternaam hadden. Dat was tot 1811 namelijk niet verplicht en werden mensen aangeduid met een zg.patroniem: Jacob Janszoon of Neeltje Dirksdochter. Iedereen op het dorp wist dan toch wel over wie je het had. En verder werden natuurlijk bijnamen gebruikt. Geboren: 23 Aug.1682 Griet Jacobs waervan de vader is Jacob Pietersz Vogeleplocker wonende tot Nordgest. 5 April 1682 Dirck Sirmenhuijsen, vader Sijmen Cornelisz. 8 Oct.1684 Siwert Corn.Rooster welck vader is Corn.Siewertsz Rooster wonende Lutje Elft. 11 Juli 1688 Anne Jans, vader Jan Coenraedt chirurgijn tot HypHoef

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 27