742 Ds. Nanning Berckhout was predikant op Wieringen van 1681 tot 1705. Op 1 juni 1681 werd hij beroepen in zijn ambt op het eilandWieringen en hij werd bevestigd op 10 augustus o.a.door Ds. Albertus Hellinchman die predikant te Oosterland was. Nanning Berckhout werd geboren in Hoorn in 1644. Zijn ouders waren Jan Jansz. en Grietie Claes, wonende aan de "Zuijd tot Hoorn". Nanning had zeker twee zusters, nl. Antje en Aaltje.Zij komen later ook tijdelijk op Wieringen wonen. Nanning begint zijn studie theologie op 11 april 1673 in Leiden, hij is dan 29 jaar. Kerk Hippolytushoef Voor een predikant golden bepaalde regels. Hier volgen er enkele: hij moest 3 x per week preken, hij moest vergaderingen van de classis bij wonen Verder catechisatie geven en huisbezoeken afleggen. Ook belangrijk waren de Avondmaalsdiensten, eens per 2 of 3 maanden. Omdat de dominee vaak één van de weinigen was die kon schrijven hield hij ook de kerkboeken bij. Daarin werden de financien vermeld, de diensten, de verkiezingen van diakenen en kerkeraadsleden,doop-,trouw- en overlijdensberichten en natuurlijk onregelmatigheden van de lidmaten. Om dit laatste ging het ons immers hoofdzakelijk. De predikanten hadden vrij wonen, in de dorpen bedroeg hun jaarwedde f 700,-.In Amsterdam was dat f 2200,- met nog een kleine bijdrage van 0ost-/West-Indische Compagnie. Ze hadden recht op pensioen en er bestond een weduwen- en wezenuitkering. Predikanten in Amsterdam mogen niet jonger zijn dan 32 jaar, op het platteland tenminste 27 jaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 27