Mm i'lE i -! li fll catechismus Tot 1637 moest men zich behelpen met een bijbel die vertaald was uit het Duits, de vertaling van Luther. Hoewel men op de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) had besloten tot een nieuwe vertaling van de bijbel uit de grondtekst (Hebreeuws/Grieks) duurde het nog tot 1637 voor de te Leiden gedrukte zogenaamde Statenvertaling verscheen. Het duurde nog eens twintig jaar eer elke gereformeerde kerk en elk gereformeerd gezin van een Statenbijbel voorzien was. Omdat in de meeste gezinnen drie maal daags aan tafel een gedeelte uit de bijbel gelezen werd, is de invloed op onze taal van grote betekenis geweest. Over de "afsnijding" moet men niet gering denken: men hoorde "nergens" meer bij, hetgeen in die tijd eigenlijk ondenkbaar was. Behalve wanneer men om een leergeschil uit de kerk was gebannen, kon men ook niet "zomaar" bij de Doopsgezinden of Katholieken terecht. Een bijkomend nadeel was dat men als men arm was in tijden van nood ook geen beroep kon doen op de diaconie. u i~ df j WAT VERMELDEN DE WIERINGER ITRBITRflF.rRH In aansluiting op het artikel van J.T.Bremer heeft de redaktie in oude kerkeboeken van Wieringen gesnuffeld en daarin een bevestiging gevonden van wat volgens de heer Bremer ook elders gebeurde. Van de redaktie is mevrouw B.Modder-den Drijver aan de slag gegaan met Memorie der voornaemste saecken, welcke in de gemeente van Hijpolitushoef en Westerlant, gedurende den dienst van Nannius Berckhout voorgevallen sijn." Om wille van de leesbaarheid gebruikt zij de taal van nu. Er zullen nog meerdere afleveringen volgen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1995 | | pagina 26