711 Art.10 Evenzo zal hij rapporteren, wanneer hem iets bekend word van het stranden of zinken van vaartuigen in de nabijheid van het licht en daar bij zooveel mogelijk de bijzonderheden en aanleidende oorzeken vermelden en voorts van alle andere gebeurtenissen en voorvallen welke hij vermeent, dat in het belang der dienst ter kennis van den Onder Inspecteur behooren te komen. Aldus gearresteerd Amsterdam 8 Juny 1848 De Onder Inspecteur over het Loodswezen enz.te Amsterdam S.Dedel Buiten deze instructie van 12 artikelen wordt ook nog gesproken over 5 verschillende bijlagen en diverse formulieren voor het invullen van aanvragen en verbruiken. PERSONEEL BETROKKEN BIJ DE VERLICHTING JOHANNES EILBRACHT Geb.te Abcoude op 26 january 1767. Is op 1 january 1823 aangesteld met het toezicht op de verlichting, is Kapitein ter Zee Intendant der Quarantaine. DIRK KEYZER Geb.te Wieringen op 22 january 1798. Op 16 february 1837 benoemd tot lichtwachter tegen f 200.—. Op 16 maart 1858 eervol ontslagen met aanspraak op pensioen. Op 3 november 1858 een pensioen verleend ad f 76.-. G.OMIS Geb.te Wieringen op 12 july 1820. Op 16 maart 1858 aangesteld als lichtwachter met een jaarwedde van f 200.-. Hij werd op eigen verzoek met ingang van 1 july 1888 eervol ontslagen, wegens meer dan 65-jarige leeftijd. Op don löen jAugueLia j over leed onze geliefde-oom - "'J i GEFtRIT OMES. Wieringen, 14 Augustus 1905', 1 Namens: /Da Familie OMES. I (OT In loven gepemioueerd Llohtwiwhter, V ft'. j -in den ouderdom.van 85 jar^nJ.,, i* i'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 29