638 Spaarrekening Ontvangsten Saldo rente van rek.courant 10.750, 587,50 4.500, f 15.837,50 Uitgaven naar rek.courant Saldo 3.000, 12.837,50 f 15.837,50 Het jaar 1994 is voor de Historische Vereniging voorspoedig, maar vooral ook rustig verlopen. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd in 1994 geen boek uitgegeven en ook werden geen grote aanschaffingen gedaan. Naast de drukkosten voor het blad "op de Hoogte" was de groot ste uitgavenpost het laten drukken van 1000 setjes ansicht kaarten met als onderwerp Wieringer hoofdtooien. Aan de inkomstenkant is de contributie met meer dan 9.000 gulden aan bijdragen verreweg de belangrijkste bron van inkom sten. Deze jaarlijkse contributie zorgt voor een degelijke financiële basis die het mogelijk maakt vijf maal per jaar een blad uit te geven en daarnaast lezingen, excursies en tentoon stellingen te organiseren. Andere jaarlijks terugkerende bronnen van inkomsten zijn: - verkoop van in voorgaande jaren uitgegeven boeken zoals o.a.Jan de Rijmer en Keileem en Zwerfstenen (bijna 1400 gld) - advertenties in het blad 'op de hoogte'(in 1994 800 gld) Dankbaar was de vereniging verder voor een aantal schenkingen waarbij zeker de gift van maar liefst f 375,van carnavals vereniging de Skarrehoepers met name genoemd mag worden. Het saldo aan financiële middelen bedraagt op 31 december 1994 f 13.515,in vergelijking met ultimo vorig jaar betekent dit een toename van f 2.300, Verder nog de bezittingen van de vereniging: - 2 archiefkasten, aanschafprijs 1991 f 1.030 - 2 archiefkasten, 1993 f 1.200 - 1 glazen vitrine, 1993 f 1.165 - 2 houten vitrines, 1993 f 2.055 Voorraad boeken: - Jan de Rijmer 70 stuks - Keileem en Zwerfstenen 48 stuks - Begrafenisboekje Ganzenroer uitverkocht Tot slot de begroting voor 1995 Ontvangsten Contributie 10.000, Verkoop boeken etc. 1.000, Entree etc. 400, Subsidie 400, Rente 650, Uitgaven Drukkosten krantje Porto Lezingen, excursie Verzekering, contr. Kantoorben., advert. Diversen Saldo 5.000, 1.000, 750,— 300, 600, 900, 3.900, 12.450, 12.450,—

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 8