636 5,6.Kasontrole is uitgevoerd door Elbert Volkers en de damesHoek en Schook.Mevrouw Schook zegt niet echt te hebben gecontroleerdmaar heeft toegekeken.Mevrouw Hoek zegt dat alles in orde is bevonden.Elbert Volkers is reglementair aftredend.De heer M.Tijsen uit Schagen neemt zijn plaats in.Iedereen bedankt. 7.Redactiecommissie:opnieuw benoemd.Ze doen het met plezier.Als iemand ideeën heeft-altijd welkom. 8 .Contributieblij ft f 25,-.De leden vinden het goed het huisgenootlidmaatschap af te schaffen.De financiële gevolgen voor de kas zijn niet groot.Er waren ongeveer 10 huisgenootledendus 10 x f 12,50 is de schade.Dat valt mee. 9.Bestuursverkiezing:de wijziging in het rooster van aftreden wordt goedgekeurd door de leden.Jaap Lont en Menno Smit worden herkozen.Er zijn immers geen tegenkandidaten.De aanvulling op het huishoudelijk reglement wordt ook aangenomen. Als nieuw bestuurslid heeft zich gemeld de heer Bert Jongsma.Hij wordt benoemd met algemene stemmen.Het bestuur bestaat nu uit 7 personenHartelijk welkom. 10.Rondvraag:heer P.Bruul:hoe gaat het met de graven op het kerkhof in II'hoef.Hij heeft niets meer gehoord. Antwoordwachten op beter weer en dan volgt er actie en hoort u de prijs. En hoe staat het met de suggestie om uit te zoeken wie er waar woonden? Vooral van belang voor de jonge bewoners van Wieringen. Antwoorddeels wel gedaan,b.v.een stukje van de Haukes, en Den Oever en nu bezig met Polder Waard Nieuwland.Maar het is wel een heidens karwei. Voorstel van mevr.Van Toliiedereen die de geschiedenis van zijn/haar huis kent,opschrijven en insturen naar de redactie. Mevr.Visser-Bakkerwil graag een huishoudelijk reglement.Dat kan. Er was ook een onderzoek naar de herbergen.Hoe staat het daarmee?Antwoordniet zo best,zijn we niet mee verder gegaan,ook al vanwege de tijd die het kost. Jaap Fijnheer:wie heeft er een officieel recept voor "heerkoeken"? AntwoordJoop Stubenitsky zal er voor zorgen. En nog de volgende afmeldingen voor deze avond:Elbert Volkers, Marietje Boersen-Bron,Hans Marseille,de heerTijsen uit Alkmaar en Jeanne de Weert-Doesburg Voorzitter sluit de vergadering.Pauze met een gratis kopje koffie. Daarna een gezellige en interessante lezing door Jan Bremer over "Walvisvaart", nee eigenlijk over oude graven van Huisduinen. Om half elf ging iedereen welgemoed naar huis. VAN DE REDACTIE Het jaar 1994 is wat de redactie betreft prima verlopen. Helaas is het nooit mogelijk om het iedereen naar de zin te maken, maar we doen ons best. Geprobeerd wordt om diversiteit te brengen in ons krantje en mede met de inbreng van diegenen onder de lezers van "Op de Hoogte", die hun bijdrage leverden, gaat dat heel goed. Is het zo dat ook u iets heeft dat geplaatst zou kunnen worden, schroom dan niet maar laat het weten aan één der leden van de redactie. We hopen ook in 1995 deze goede samenwerking voort te zetten Marietje Boersen-Bron

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 6