r_2M HISTORISCHE VERENIGING WIERINGEN Verslag van de jaarvergadering, gehouden op dinsdag 15 maart 1994 in de bibliotheek te H'hoef. Aanwezigvoltallig bestuur te weten Jaap Lont, Jaap Fijnheer, Menno Smit, Gerard Hille, Tannie Lont en Henk Panjer.Nel Fijnheer voor de notulen. Verder 41 leden. 1.Openingvoorzitter Jaap Lont heet iedereen hartelijk welkom, vooral Jan Bremer, die na de pauze een lezing zal houden. Dringend verzoek niet te roken. Het gaat goed met de vereniging-vorig jaar 249 leden nu 347. Er worden veel leden gemaakt tijdens de activiteiten. Terugblikra.Uitgave Jan de Rijmer.Dat is goed verlopen.De kosten zijn er al uit. b.Aanwezig bij de reünie "Om de Oost". c.We waren op excursie naar Enkhuizen en naar de wierdijk. d.Er werd meegewerkt aan de tentoonstelling bij Museum Jan Lont,door Jaap en Nel Fijnheer. e.De weekenden in de Westerlander kerk leverden zo'n 40 nieuwe leden op. f.De historische hoek werd geopend in de bibliotheek en het "Ganzeroer" werd uitgereikt. g.De lezing van de heer Sarfaty met zo'n 90 bezoekers. h.Het verenigingsblad "Op de Hoogte" wordt algemeen gewaardeerd.De inhoud is op niveau.Voorzitter bedankt de redactie daarvoor. Blik in de toekomst: a.Excursie naar Hoorn, met stadswandeling en bezoek aan Westfries Museum. bInventariseren kerkhof H'hoef c.Inventariseren van de bezittingen in de kast en toegankelijker maken voor de leden. dUitbreiding van het bestuur en medewerkers. e.Ontwerpen van een mapje met ansichtkaarten met de Wieringer hoofdtooi. f.Wederom weekenden in de kerk van Westerland. g.Een boekje samen stellen over 150 jaar Polder Waard Nieuwland. Een belangrijk maar moeilijk punt is de positie van de historische vereniging t.a.v.beeldbepalende panden op Wieringen.Er hebben ingezonden stukken in de krant gestaan.Het leek het bestuur niet zinvol met een ingezonden stuk te reageren.Het lijkt beter contact te zoeken met het gemeentebestuur zodat de vereniging er wat eerder in gekend wordt als zoiets als nu in de Koningstraat staat te gebeuren. Tegen houden zal nooit kunnen, maar proberen iets acceptabels terug te krijgen is misschien wel mogelijk. (uit de zaal:in de Koningstraat had de projectontwikkelaar naar oude foto's gekeken om te zien hoe het er had uitgezien.) De historische vereniging wil niet een soort actiegroep worden, maar kan b.v. wel stimuleren dat 't nieuwe lijkt op wat er staat.En b.v.lid worden van de Monumentencommissiedie bestaat nog wel maar is slapende Tenslotte heeft het bestuur gemeend het huisgenootlidmaatschap te moeten afschaffen, met goedvinden van de leden.Ieder lid mag één inwonende huisgenoot gratis meenemen. 2.Notulen jaarvergadering vorig jaargoedgekeurd 3.Jaarverslag secretarisgoedgekeurd 4.Financieel verslag:goedgekeurd

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 5