634 ALGEMENE LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING WIERINGEN Op dinsdag 14 maart 1995 houdt de Historische Vereniging Wieringen haar jaarvergadering in de openbare bibliotheek aan het Kerkplein te Hippolytushoef Aanvang: 20.00 uur Agenda: 1.Opening 2.Mededelingen en notulen jaarvergadering d.d15-3-1994 (zie elders in dit blad) 3.Jaarverslag secretaris (zie elders in dit blad) 4.Financieel verslag penningmeester (zie elders in dit blad) 5.Verslag kascontrole-commissie 6.Benoeming nieuw kascontrole-commissielid i.v.m.reglementair aftreden van mevrouw Hoek. 7.Verslag redactiecommissie "Op de Hoogte".(zie elders in dit blad) Het bestuur stelt voor om de redactie, bestaande uit: mevrouw J.K.Rienstra-Muldervoorzitter mevrouw M.L.Boersen-Bron, secretaris mevrouw N.Fijnheer-Rotgans mevrouw B.Modder-den Drijver mevrouw W.E.A.van Tol voor 1995 opnieuw te benoemen. 8.Vaststellen contributie 1995. Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op f 25, 9. Bestuursverkiezing. n Aftredend en herkiesbaar:J.Fijnheer.Aftredend en niet herkiesbaar:G.Hille Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de jaarvergadering worden ingebracht, mits vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de kandida(a)t(e)t 10.Rondvraag en sluiting. Pauze. Het bestuur biedt alle aanwezigen een kopje koffie of thee aan. Na de pauze volgen er filmfragmenten over de Zuiderzeewerken.O.a.een film van Joris Ivens. Deze film hebben Jaap en Nel Fijnheer via de Voorlichtingsdienst (Postbus 51) opgespoord. Er wordt in deze film een beeld gegeven van de dijkenbouw, Afsluitdijk en de dijk Den Oever-Medemblik. Het is een videofilm, die voor u op grootbeeld-t.v. vertoond wordt. Opdat alle aanwezigen het goed kunnen zien, worden er 4 t.v.'s neergezet, die synchroon het beeld vertonen. U moet er wel rekening mee houden dat het films zijn uit de dertiger jaren, dus zwart-wit"stom" en niet zo scherp als we nu gewend zijn. Nel Fijnheer zal van tevoren en indien mogelijk tijdens de film enige toelichting geven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1995 | | pagina 4