587 Al deze hulp bij geestelijke en zedelijke verzorging mocht niet altijd baten. Het volgende stond in de Schager Courant van 11 oktober 1924: "Van Ewijcksluis: een ongeveer 30-jarige vrouw, die buitenechtelijk met grondwerker B. samenleefde en met deze een der arbeidersketen van de fa.Hofman en Van Hattem op den afsluitdijk beheerde, heeft zich in de nacht van Donderdag op Vrijdag met hare 2 kinderen uit de voeten gemaakt, naar beweerd wordt met medeneming van een bedrag van f 500,-. Naar verschillende richtingen is een onderzoek ingesteld, echter zonder resultaat." Vier dagen later in de Schager Courant: "De verdwenen vrouw ligt ziek bij een bevriende familie in Breezand. Het door haar meegenomen bedrag is aanzienlijk lager." Ook de hoge heren lieten het soms afweten, gezien het bericht in de krant van 12 Juli 1924: "Van Ewijcksluis: het gerucht ging dat er Vrijdag een 20-tal leden van de Tweede Kamer te Van Ewijcksluis zouden komen om de veel bezochte Zuiderzeewerken ook van die zijde weer eens met een bezoek te vereeren. Blijkbaar heeft echter de vacantie verschillende der dames en heeren verlokt om andere oorden op te zoeken, want toen het gezelschap gisteren met de tram van omstreeks 12 uur hier arriveerde, bleken er behalve de Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken, de heer Wortman en de heeren Blocq van Kuffeler en Thierry, respectievelijk hoofdingenieur en eerstaanwezend ingenieur bij die werken, slechts zeven mannelijke en twee vrouwelijke Kamerleden aanwezig te zijn. Na in café Waiboer den koffiemaaltijd te hebben genoten en een rondgang langs de aan de wal onderhanden zijnde werken te hebben gemaakt, werd een tochtje met het motorjacht Flevo van de Directie in het afwaterings- en scheepvaartkanaal gemaakt, waarna men zich met hetzelfde vaartuig naar den afsluitdam in het Amsteldiep begaf. Daar overgestapt zijnde, werd de verdere reis met de salonsleepboot Nepos vervolgd naar Den Oever op Wieringen om tenslotte in Stavoren weer aan de wal te worden gezet." Volgen nu nog enkele gegevens van meer zakelijke aard: uitvoering: 24 juni 1920: de eerste baggermolen komt aan. 29 juni 1920: de eerste bak grond wordt gestort. September 1920: de dam in de kleine geul is klaar. 6 november 1920: de dam in de grote geul is klaar. 28 november 1923: aanbesteding voor het maken van de dijk tussen Noord-Holland en Wieringen. 31 juli 1924: 's avonds om 8 uur is de afsluiting van het Amsteldiep tot stand gekomen. 28 december 1925: oplevering Amsteldiepdijk. 31 december 1925: aanbesteding Verbindingsweg. Kosten van verschillende onderdelen: 1. de los- en laadsteiger bij Westerland door W.Hermans te Wieringen f 16888, 2. aanbesteding bagger-, stort- en zinkwerken voor de 2 dammen door N.V.L.v.d.Velde en Co uit Amsterdam f 668000,- 3.meerprijs voor gebruik van keileem i.p.v.zand en klei f 100000,-. 4. aanbesteding afsluitdijk door G.A.van Hattem uit 's Gravenhage en A.Hofman te Haarlem f 1497000,-.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 12